ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84

Pojačavač snage

Pojačavač snage je električni uredaj koji pored napona pojačava i struju i odnosi se na količinu energije koja se šalje opterećenju ili skladišti u strujnom kolu. Generalno, pojačavač snage je medu poslednjim u prenosnom lancu jer je to pojačavač ...

Полудуплекс комуникација

Полудуплекс комуникација или полудвосмјерна комуникација је врста комуникације у којој се информације преносе у оба смјера, али наизмјенично. Примјер полудуплекс комуникације је већина радио комуникација, гдје постоји фиксна фреквенција и саговор ...

Полупроводник

Полупроводник је материјал који има нека својства проводника и својства изолатора. У зависности од услова у којима се налази као и од примеса тј. нечистоћа у њему, могу преовладати својства проводника односно изолатора. Величина која карактерише ...

Poluprovodničke komponente

Osnovni kriterijum pri kronstrukciji i izradi elemenata u energetici, pa i poluprovodničkih komponenata energetske elektronike, jesu: što veća izdržljivost komponenata na visoke napone i velike struje i što manji gubitak električne energije u top ...

Полупроводнички ласери

Полупроводнички ласер је уређај за осцилацију или појачање оптичког таласа базиран на стимулисаној емисији фотона при прелазима електрона у полупроводнику под условима инверзне насељености.

Помпорник

Помпорник – мемристор је први замислио 1971. године, теоретичар кола Леон Чуа као још непостојећу нелинарну пасивну двополну електричну компоненту, која се односи на везу електричног наелектрисања и магнетног флукса. Међутим, постоји доказ у осно ...

Прекидач

Прекидач је једноставни електромеханички уређај који затвара или отвара струјно коло. Са тиме омогућује или онемогућује ток струје, и код једноставних склопова, укључује или искључује уређај. За разлику од тастера, остварује трајан, а не тренутан ...

Прекидачи снаге

Прекидачи снаге су високонапонски апарати који могу да укључе и искључе струјно коло кроз које протиче било која вредност струје од најмање вредности до пуне вредности струје кратког споја. При томе, они морају да подносе и издрже сва термичка и ...

Prekidački izvor napajanja

Prekidački izvor napajanja je elektronski izvor napajanja u kojem tranzistori rade kao prekidači. Za razliku od linearnog izvora napajanja koji reguliše napon tako što disipira višak snage na tranzistoru snage, prekidački izvor velikom brzinom pr ...

Пригушница

Пригушница је калем направљен да има велику реактансу за одређену фреквенцију. Она је индуктивност која изолује наизменичне струје од одређених делова радио електричних кола. Принцип рада пригушнице се заснива на самоиндукцији. Могу се користити ...

Пријемник

Пријемник је колекција електронских компонената и кола чија је улога да приме поруку пренесену преко неког медијума и издвоје користан сигнал информације из ње. Пријемници се састоје од појачавача, осцилатора, осцилаторних кола, филтара, демодула ...

Радио-предајник

Радио-предајник је електронски уређај који ствара електричне осцилације високе фреквенције, појачава их и модулише корисним сигналом информације, и преко предајне антене зрачи их у слободни простор. Предајници се састоје од осцилатора, појачавача ...

Радио-пријемник

Радио-пријемник је електронски уређај којим се из низа електромагнетских сигнала индукованих у антени пријемника, издваја, појачава и детектује сигнал корисне информације. Испрва се енергија промјењивог електромагнетног поља радио-таласа претвара ...

Радио-примопредајник

Радио-примопредајник је електронски уређај који се састоји од радио-предајника и радио-пријемника. Обично је излазне снаге испод 100 W, а примјењује се за комуникације преко радио-таласа. Примјери су телефон, телефакс, радар, радио примопредајник ...

Регистрофон

Регистрофон представља апарат за бележење телефонских разговора. То је софтверско - хардверско решење за снимање, архивирање и претрагу звучних снимака долазних и одлазних телефонских разговора. Оно се најчешће састоји од рачунара, апликације за ...

Резолуција

Резолуција екрана телевизора, рачунарског монитора или другог уређаја за приказ слике је број индивидуалних пиксела који се могу приказати, у две димензије. Резолуција тиме једноставно исказује од колико индивидуалних тачака се слика састоји у хо ...

Реостат

Реостат је промјењиви отпорник са два прикључка од којих је један фиксни а други клизни. Обично се користи за регулацију јачине струје у неком струјном колу, за разлику од потенциометра који регулише напон. Струја се регулише помјерањем клизача р ...

Senzor

Senzor je uredaj koji meri fizičke veličine i konvertuje ih u signal čitljiv posmatraču i/ili instrumentu. Na primer, živin termometar konvertuje izmerenu temperaturu u širenje živine tečnosti, koja se može očitati na cevi sa podeocima. Senzori i ...

Симплекс комуникација

Симплекс комуникација или једносмјерна комуникација је врста комуникације у којој се информације преносе у само једном смјеру. Примјер симплекс комуникације је радио-дифузна мрежа, или мрежа телевизијских одашиљача. Гледаоци и слушаоци не могу да ...

Соленоид

Соленоид је електромагнетска направа која се састоји од електромагнета и помичног металног језгра подржаног са опругом. Кад струја пролази кроз електромагнет, он привлачи језгро дјеловањем магнетског поља. Кад струја не тече, језгро се враћа у по ...

Trijak

Naziv trijak potiče od engleske skraćenice za elektrodni poluprovodnički prekidač naizmenične struje. U funkcionalnom smislu, trijak je zamena za paralelnu vezu dva suprotno priključena tiristora, a može se razmatrati i kao dijak sa upravljačkom ...

Тастер

Тастер или типка је врста прекидача електричних кола који прекида или спаја два или више проводника само када је притиснут од стране корисника. Иначе се аутоматски, путем опруге или другог решења враћа у стални-почетни положај. Тастер се користи ...

Телефон

Телефон је уређај за комуникацију на даљину, који се користи тако што прима и преноси звук са једног мјеста на друго и обратно. Већина телефона ради тако што преноси електрични сигнал преко сложеног система телефонских мрежа који дозвољава комуни ...

Телефонски прикључак

Телефонска утичница и телефонски утикач су електрични конектори за повезивање телефонског апарата или другог телекомуникацијског уређаја на телефонско ожичење унутар зграде, успостављајући везу с телефонском мрежом. Утикач се убацује у одговарају ...

Термални шум

Термални шум, Џонсонов шум или Никвистов шум) је електрични шум настао топлотним кретањем електрона унутар електричног проводника без икаквог спољњег утицаја. Овај шум се јавља без обзира на примењени спољашњи напон за разлику од других извора шу ...

Термистор

Термистор је тип отпорника чији се електрични отпор мијења са промјеном температуре. Због те особине, налази примјену као сензор температурних промјена. Нажалост, зависност отпора од температуре је не-линеарна, што отежава коришћење термистора. С ...

Термоелектронска емисија

Термоелектронска емисија је појава избацивања електрона са површине загрејаног метала. До ње долази ако је енергија пренесена на електрон загревањем метала већа од привлачних сила које га везују са металом. Носиоци наелектрисања могу бити електро ...

Тетрода

Тетрода је врста електронске цијеви са четири електроде смјештене у стаклени или метални балон са вакуумом. Загријана катода емитује електроне, који иду према позитивној аноди. Прва решетка, која се налази између катоде и аноде омогућује регулаци ...

Триода

Триода је врста електронске цијеви са три електроде смјештене у стаклени или метални балон са вакуумом. Загријана катода емитује електроне, који иду према позитивној аноди. Решетка, која се налази између катоде и аноде омогућује регулацију струје ...

ТРС конектор

ТРС конектор) исто назван и џек, фоно конектор, стерео утикач, мини џек, утикач за слушалице, је врста аудио конектора. Цилиндричног је облика, са два или три контакта, понекад и четири. Настао је за потребе телефонских централа крајем 19 вијека. ...

Уземљење

У електротехници, термин уземљење или земља има више значења, зависно о специфичним областима примјене. Уземљење може бити референтна тачка у електричном колу са које се мјере други напони, заједнички повратни пут за струју, или директна физичка ...

Uticaj negativne povratne sprege na izobličenja

Uticaj NPS na izobličenja biće prikazan na primjeru pojačavača sa slike: U kolu pojačavača A izdvojen je predpojačavač čije je pojačanje konstantno opsegu od -Vee do Vcc,dok je prenosna karakteristika izlaznog stepena nelinearna kao na slici: U o ...

Фазна модулација

Фазна модулација је врста модулације при којој се фазни помак носеће фреквенције мијења пропорционално сигналу корисне информације. Амплитуда носеће фреквенције се држи константном. Уз амплитудну и фреквентну модулацију, представља једну од три о ...

Fazno zatvorena petlja

Fazno zatvorena petlja je elektronski sklop, deo složenijeg kola u kome vrši funkciju stabilizacije rada kola. Ono je kontrolni sistem koji generiše signal koji ima fiksnu vezu sa fazom referentnog signala. Takvo kolo djeluje i na frekvenciju i n ...

Фотодетектор

Фотодетектори или фотоћелије су сензори свјетлости у неком опсегу електромагнетског спектра. Постоји више врста: Оптички детектор - користе се у квантној физици за детектовање индивидуалних фотона Фотоцијев - са фотокатодом из које излазе електро ...

Фотоотпорник

Фотоотпорник је отпорник чији се отпор мијења под утицајем свјетлости која пада на њега. Због те особине, налази примјену као електронски сензор. Фотоотпорник је начињен од полупроводног материјала. Ако су фотони свјетлости који падају довољно ви ...

Фототранзистор

Фототранзистор је транзистор чија се колекторска струја мијења под утицајем свјетлости која пада на њега. Због те особине, налази примјену као електронски сензор и појачавач. Битна особина фототранзистора је да он осим детекције, врши и улогу пој ...

Frekvencijske karakteristike pojačavača

U praksi se veoma često postavlja zahtjev da pojačavači vrše pojačanje ulaznog signala samo za odredeni opseg frekvencija. To je naročito značajno za slučajeve kada se zna da se korisni signal nalazi u odredenom frekvencijskom opsegu, a razne sme ...

Х мост

Х мост је електронско коло које омогућује контролу смјера струје кроз једносмјерни електромотор или кроз неки други потрошач. Промјеном смјера струје кроз арматуру једносмјерног мотора, мијења се смјер ротације његове осовине. Х мост се често при ...

Хексода

Хексода је врста електронске цијеви са шест електрода смјештених у стаклени или метални балон са вакуумом. Загријана катода емитује електроне, који иду према позитивној аноди. Решетке које се налазе између катоде и аноде омогућују регулацију стру ...

Хептода

Хептода је врста електронске цијеви са седам електрода смјештених у стаклени или метални балон са вакуумом. Загријана катода емитује електроне, који иду према позитивној аноди. Решетке, које се налазе између катоде и аноде омогућују регулацију ст ...

Цијев са прогресивним таласом

Често се користе у сателитским примопредајницима. Налазе примјену и у радарским предајницима, често у пулсној врсти рада. Генерално се могу разликовати три врсте: малошумни појачавачи у пријемницима, појачавачи међуфреквенције мале и средње снаге ...

Чипсет

Чипсет се односи на групу интегрисаних кола која раде заједно. Обично се налазе у једном чипу. У рачунарству чипсет се односи на специјални чип који се налази на матичној плочи рачунара или на картици. Када говоримо о личним рачунарима термин чип ...

Џитер

Џитер је нежељена девијација од праве периодичности претпостављеног сигнала у електроници и телекомуникацијама, често у релацији са референтним извором такта. Џитер се може посматрати преко карактеристика као што су фреквенција сукцесивних пулсев ...

Штампана плоча

Штампана плоча је пасивна електронска компонента која служи да оствари везе између електронских компоненти која су на њој монтиране. Израђена је од гласфибера за професионалне потребе или пертинакса за јефтиније електронске уређаје. На плочу је н ...

Šum u operacionom pojačavaču

Šum realnih elektronskih komponenata zavisi od fizičkih procesa koji se u njoj odvijaju. On se najčešće modelira ekvivalentnim naponskim ili strujnim generatorima lociranim na ulaznim priključcima idealne komponente. Operacioni pojačavači posjedu ...

Admitansa

U elektrotehnici, pri analizi kola jednosmerne struje pogodno je da se uvede veličina recipročna otpornosti, koja je naziva provodnost. Odgovarajuća definicija se može dati i kod kola sa naizmeničnim strujama. Dakle, recipročna vrednost impedanse ...

Bežično punjenje (induktivno)

Induktivno punjenje koristi elektromagnetno polje da prebaci energiju izmedu dva objekta. Ovo se obično radi sa stanicom za punjenje. Energija se šalje putem induktivne spojnice na električni uredaj, koji može da iskoristi tu energiju da bi napun ...

CFB operacioni pojačavači

CFB operacioni pojačavač je vrsta operacionog pojačavača čiji je invertujući ulaz osjetljiv na električnu struju, a ne na električni napon kao što je to slučaj sa konvencionalnim VFB operacionim pojačavačima. CFB je prvi put dizajniran od strane ...

DiSEqC

DiSEqC представља отворени стандард из области ТВ технике и представља специјални комуникациони протокол коришћен у размјени сигнала између ресивера и мултисклопке односно антенског мотора, развијен сарадњом компанија Eutelsat и Philips. Појавом ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →