ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44

Једноставан доказ да је 22/7 веће од пи

Рационалан број 22/7 је приближна вредност ирационалног броја π. 22 / 7 ≅ 3, 142857 … {\displaystyle 22/7\cong 3.142857\dots \,} π ≅ 3, 14159 … {\displaystyle \pi \cong 3.14159\dots \,} Следи математички доказ да је 22/7 > π. Овај доказ је јед ...

Квадратура круга

Квадратура круга је појам везан за најпознатији антички математички проблем. То је скраћени назив за проблем који се најчешће описује реченицом: Конструисати квадрат исте површине као дати круг. Сам назив је опис математичког поступка конструкциј ...

Јохан Хајнрих Ламберт

Јохан Хајнрих Ламберт је био швајцарски математичар и физичар, члан Берлинске и Минхенске академије наука.

Радијан

У математици и физици, радијан је мерна јединица угла. То је СИ изведена јединица за угао. Дефинисана је као угао код центра круга затворен луком кружнице који је једнак у дужини полупречнику круга. Мере угла у радијанима су често дате без икакве ...

Сриниваса Рамануџан

Сриниваса Ађангар Рамануџан је био индијски математичар који је због своје дубоке интуиције као и високе способности манипулације бројевима остао запамћен као један од највећих математичких умова у скоријој историји. Практично не прошавши никакав ...

Фајнманова тачка

Фајнманова тачка, такође позната и као низ од шест деветки у броју пи, појављује се у децималној представи броја пи, почевши од 762. децималног мјеста. Постала је позната због математичке коинциденције и због идеје да се до те тачке могу запамтит ...

Лудолф ван Цојлен

Лудолф ван Цојлен је био холандски математичар немачког порекла. Иако рођен у Немачкој, током римокатоличке инквизиције је, као и многи његови сународници, емигрирао у Холандију. Прешао је у Делфт, где је предавао мачевање и математику. Отвара шк ...

Бинарни систем

Бинарни систем је бројчани систем у коме се запис састоји само од цифара 0 и 1. Ово је позициони бројчани систем, са основом 2. Сваки број се може представити као збир експонената двојке. Због једноставности примене у електронским колима, бинарни ...

Нормализовани број

Реални број се назива нормализованим, ако је представљен у форми: ± d 0. d 1 d 2 d 3 ⋯ × 10 n {\displaystyle \pm d_{0}.d_{1}d_{2}d_{3}\dots \times 10^{n}} где је n цео број, d 0, {\displaystyle d_{0},} d 1, {\displaystyle d_{1},} d 2 {\displaysty ...

Октални систем

Октални бројевни систем је систем записа бројева са базом осам, данас често примењиван у информатици и рачунарству. Користи цифре у опсегу 0 до 7. Првих неколико природних бројева овог система упоређених са децималним гласи:

Рачунарска наука

Рачунарска наука је брзо растећа мултидисциплинарна област која користи напредне рачунарске могућности да разуме и реши комплексне проблеме. Рачунарска наука спаја три различита елемента: Рачунска инфраструктура која подржава решавање научних и и ...

Finansijska matematika

Finansijska matematika je grana primenjene matematike koja se bavi izračunavanjem problema računanja interesa. Ona sadrži veliki aparat formula. Finansijska matematika obuhvata čitav niz problema, vezanih za izračunavanje krajnje vrednosti kapita ...

Сабирање разломака

Разломци једнаких именилаца се сабирају тако што се саберу њихови бројиоци, а именилац остаје исти. Збир два разломка је разломак чији је бројилац једнак збиру бројилаца датих разломака, а именилац једнак њиховим имениоцима. пример1: 3 5 + 1 5 = ...

Полигонални број

У математици, полигонални број је број представљен у облику тачака или каменчића распоређених у облику правилног полигона. Тачке се сматрају алфама. Ово је једна врста 2-димензионалних фигуралних бројева.

Сангаку таблице

Сангаку таблице насатале су у Јапану између 1603. и 1867. године. То су дрвене таблице на којима су записани математички задаци. Угланвом су то били геометријски проблеми с одговарајућим цртежима. Чуване су у храмовима и светилиштима окачене испо ...

Вајлов закон

У математици, Вајлов закон је општи назив за асимптотску формулу која описује густину спектра дате Риманове многострукости. Носи име немачког математичара Хермана Вајла, који ју је доказао за случај домена у еуклидској равни.

Вајлов критеријум за равномерну расподелу

У математици, Вајлов критеријум за равномерну расподелу даје неопходан и довољан услов за равномерну расподелу "модуло 1" датог низа реалних бројева изражен својствима одређених експоненцијалних сума. Критеријум је први формулисао и доказао немач ...

Гринова теорема

У физици и математици, Гринова теорема даје однос између криволинијског интеграла око просте затворене криве C и двоструког интеграла над области D ограниченом са C. То је специјални дводимензионални случај општије Стоксове теореме, а добила је и ...

Закон великих бројева

Закон великих бројева је фундаментална теорема из области теорије вероватноће и статистике. У своме најједноставнијем облику овај закон тврди да се релативна вероватноћа случајног догађаја приближава вероватноћи овог догађаја када се случајни екс ...

Косинусна теорема

Косинусна теорема је формула која се користи за решавање троугла у тригонометрији у равни: c 2 = a 2 + b 2 − 2 a b cos ⁡ C, {\displaystyle \ c^{2}=a^{2}+b^{2}-2ab\cos C,} где је C угао насупрот странице с, тј. угао између страница a и b троугла. ...

Кук-Левинова теорема

У теорији комплексности, Кук-Левинова теорема тврди да је САТ проблем НП-комплетан. То јест, сваки проблем који може бити решен у полиномијалном времену помоћу недетерминистичке Тјурингове машине може бити сведен на САТ проблем. Важна последица о ...

Лагранжова теорема (теорија група)

У теорији група, грани математике, Лагранжова теорема гласи да за сваку коначну групу G, ред сваке подгрупе H од G дели ред групе G. Ово се може показати коришћењем концепта левих косета од H у G. Леви косети су класе еквиваленције одређене релац ...

Мала Фермаова теорема

Мала Фермаова теорема тврди да ако је p прост број, онда ће за сваки цео број a, {\displaystyle } бити дељиво са p. Ово се може исказати у нотацији модуларне аритметике на следећи начин: a p ≡ a mod p {\displaystyle a^{p}\equiv a{\pmod {p}}\,\!} ...

Ојлерова теорема

Ојлерова теорема тврди да ако су a и m узајамно прости позитивни природни бројеви тад важи: a φ m ≡ 1 mod m {\displaystyle a^{\varphi m}\equiv 1{\pmod {m}}} где φ m {\displaystyle \varphi m} је Ојлерова фи функција. Године 1736, Леонард Ојлер обј ...

Последња Фермаова теорема

Фермаова последња теорема је једна од најпознатијих теорема у историји математике. Она тврди да: Не постоје позитивни цели бројеви a, b, и c такви да a n + b n = c n {\displaystyle a^{n}+b^{n}=c^{n}\;} где је n природан број већи од 2. Математича ...

Прва Шенонова теорема

Прва Шенонова теорема је успоставља границе могуће компресије података, и даје практично значење Шенонове ентропије. Ову теорему је 1948. доказао Клод Елвуд Шенон, и закључио је да је немогуће извршити компресију да просечан број бита по симболу ...

Синусна теорема

Синусна теорема је формула која се користи за решавање троугла у тригонометрији равни: a sin ⁡ A = b sin ⁡ B = c sin ⁡ C, {\displaystyle {\frac {a}{\sin A}}={\frac {b}{\sin B}}={\frac {c}{\sin C}},} где су А, B, C углови наспрам страница a, b, c ...

Стјуартова теорема

У геометрији Стјуартова теорема указује на релацију дужина страница троугла и дужине дужи са једном крајњом тачком на страници тог троугла, а другом у темену наспрамном тој страници. Именована је у част шкотског математичара Метјуа Стјуарта који ...

Тангенсна теорема

У тригонометрији, тангентна теорема представља однос два угла троугла и дужине наспрамне странице. На слици a, b и c су дужине страница троугла, а α, β и γ су углови наспрам те три странице. Тангентна теорема гласи: a − b a + b = tan ⁡ }}.} Иако ...

Теорема Банаха-Алаоглу

Теорема Банаха-Алаоглу је важно тврђење у функционалној анализи, области математике. Теорема тврди да је затворена јединична лопта у дуалном простору нормираног векторског простора компактна у слабој* топологији. У уобичајеном доказу, јединична л ...

Теорема Банаха-Штајнхауса

Теорема Банаха-Штајнхауса или принцип равномерне ограничености је један од основних резултата функционалне анализе, скупа са теоремом Хана-Банаха и теоремом о отвореном пресликавању један од три камена темељца ове области математике. Теорему су 1 ...

Теорема Јегорова

У математици, теорема Јегорова тврди да низ мерљивих функција који конвергира скоро свуда заправо конвергира равномерно на неком подскупу мере по жељи блиске мери целог простора. Овај важан исказ теорије мере назван је у част руског математичара ...

Теорема компактности

У математичкој логици, теорема компактности гласи да скуп исказа првог реда има модел, акко сваки његов коначан подскуп има модел. Постоји уопштење компактности за језике вишег реда. У односу на теорије базиране на логикама које су строго јаче од ...

Теорема о затвореном графику

У математици, теорема о затвореном графику је темељни резултат класичне функционалне анализе, који карактерише непрекидна линеарна пресликавања између Банахових простора својствима њихових графика.

Централна гранична теорема

Централна гранична теорема се односи на примену слабог закона великих бројева у теорији вероватноће. Теорема тврди да је сума великог броја независних и идентично распоређених случајних променљивих тежи нормалној расподели вероватноће. То објашња ...

Бернулијеви полиноми

Бернулијеви полиноми у математици представљају полиноме, који су добили име према Јакобу Бернулију, а сусрећу се приликом изучавања многих специјалних функција, а посебно Риманове зета функције и Хурвицове зета функције.

Голомбов лењир

Голомбов лењир, који је добио име по Соломону В. Голомбу, је скуп ознака на целобројним позицијама дуж имагинарног лењира, таквих да ниједна два пара ознака нису на подједнакој раздаљини. Број ознака на лењиру представља његов ред, а највећа разд ...

Дељивост

Дељивост алгебарска је особина целих бројева. Један цели број је дељив другим целим бројем, ако је остатак дељења једнак нули. Тако на пример, је број 8 дељив са 4, зато што 8 ÷ 4 {\displaystyle 8\div 4} износи 2 без остатка, док број 9 није дељи ...

Ератостеново сито

У математици Ератостеново сито је поступак за одређивање простих бројева мањих од неког задатог броја n. Креирао га је Ератостен, старогрчки математичар.

Еуклидова теорема

Еуклидова теорема представља фундаментални исказ у теорији бројева, који тврди да постоји бесконачно простих бројева. Постоји више познатих доказа ове теореме.

Каталанова хипотеза

Каталанова хипотеза је претпоставка у теорији бројева који је претпоставио математичар Ежен Карлс Каталан 1844. године и доказао ју је 2002. године Преда Михаилеску. 2 3 и 3 2 су два степена природних бројева, чије су вредности 8 и 9, респективно ...

Нормалан број

У математици, нормалан број је реалан број чији је бесконачан низ цифара у било којој позитивној целобројној бројевној основи b дистрибуиран униформно у смислу да свака од b цифара има исту асимптотску густину 1/ b. То такође значи да се свих мог ...

Ојлерова фи функција

У теорији бројева, Ојлерова фи функција ϕ {\displaystyle \phi }, за позитивне целе бројеве n, је дефинисана као број позитивних целих бројева мањих или једнаких n, који су узајамно прости са n. На пример, ϕ 9 = 6 {\displaystyle \phi 9=6} јер пост ...

Похлепни алгоритам за египатске разломке

У математици, похлепни алгоритам за египатске разломке је похлепни алгоритам, прво описан од стране Фибоначија, за трансформисање рационалних бројева у египатске разломке. Египатски разломак је представљање несводљивог разломка као суме јединични ...

Савршен број

Савршен број је онај број који је једнак збиру својих правих делилаца. На пример: 28=1+2+4+7+14 6=1+2+3 Прва четири савршена броја су позната од давнина прије 2000 година. Трећи савршен број је 496, а четврти 8128. Пети савршени број је 33.550.33 ...

Савршен степен

У математици, савршен степен је позитиван цео број који може бити изражен као цео степен било ког целог позивног броја. Формалније, n је савршен степен где постоје природни бројеви m > 1, и k > 1 такви да је m k = n. У овом случају, n се на ...

Бесквадратни број

У математици, бесквадратни, или quadratfrei цео број, је цео број који је недељив ни са једним другим савршеном степеном сем 1. На пример, 10 је бесквадрат број, али 18 није, јер 18 је дељиво са 9 = 3 2. Мањи позитивни бесквадратни бројеви су 1, ...

Варијанса

Дисперзија или варијанса је појам из теорије вероватноће и статистике. Она представља математичко очекивање одступања случајне променљиве од њене средње вредности. На пример, савршена коцка за игру може да један од 6 исхода. Очекивана вредност бр ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →