ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38

Елиптични координатни систем

Елиптични координатни систем је дводимензионални координатни систем, у ком су координатне линије представљене елипсама и хиперболама. Фокуси елипси су фиксирани на − a {\displaystyle -a} и + a {\displaystyle +a} на оси x {\displaystyle x}.

Издужени сфероидни координатни систем

Издужене сфероидне координате у тродимензионалном простору представљају ортогонални координатни систем настао ротацијом сфероида око велике оси. Ротацијом око мање оси добијају се спљоштене сфероидне координате. Издужене сфероидне координате кори ...

Координате

Координате су бројни или угловни елементи који одређују положај неке тачке у равни или простору. Зависно од потребе, координате могу бити одређене са једном, две, или три тачке. У геометрији, координатни систем је систем који користи један или ви ...

Параболичке координате

Параболички координатни систем у две димензије има координатне линије представљене конфокалним параболама. У три димензије параболичке координате се добијају ротирањем дводимензионалнога система око оси симетрије парабола.

Параболични цилиндрични координатни систем

Параболични цилиндрични координатни систем је тродимензионални координатни систем. Настаје пројекцијом дводимензионалнога параболичкога координатнога система у смеру z {\displaystyle z} -оси. Координатне површи су због тога конфокални параболички ...

Поларни координатни систем

Поларни координатни систем је систем координата где је позиција тачке Т одређена њеном удаљеношћу од једне фиксне тачке Р, исходишта, заједно са углом који дуж РТ формира са једном фиксном полуправом. Исходиште Р се назива пол, растојање РТ назив ...

Спљоштени сфероидни систем

Спљоштени сфероидни систем у тродимензионалном простору представља ортогонални координатни систем настао ротацијом сфероида око мале оси, на којој се не налазе фокуси. Спљоштене сфероидне координате користе се да се реше различите парцијалне дифе ...

Сферни координатни систем

У математици, сферни координатни систем је координатни систем за представљање тела у три димензије коришћењем три координате: удаљеност тачке од фиксиране нулте тачке координатног система, зенит, угао који права која спаја тачку са координатним п ...

Цилиндрични координатни систем

Цилиндрични координанти систем је тродимензиони координатни систем који у суштини представља проширење поларног координатног система додавањем треће координате, која означава висину тачке изнад равни. Тачка P је задата као r, θ, h {\displaystyle ...

Referentni sistem

U fizici, referentni sistem se sastoji od apstraktnog koordinatnog sistema i seta fizičkih referentnih tačaka koje jedinstveno fiksiraju koordinatni sistem i standardizuju merenja unutar tog okvira. Za n dimenzija, n + 1 referentne tačke su dovol ...

Глосар криптологије

AES Стандард за напредно шифровање енгл. Advanced Encription Standard, унапређен DES стандард, са променљивом дужином кључа и блока. Алгоритам Коначан низ прецизно дефинисаних корака у решавању неког проблема. Алгоритам асиметричног кључа Или кри ...

Криптозаштита

Криптозаштита је једна од две главне области криптологије, посебна делатност војних, државних и других органа и организација у циљу обезбеђења заштите тајности порука при преношењу каналима везе. Обухвата: научноистраживачки рад за проналажење кр ...

Стеганографија

Стеганографија је техника скривања тајних порука на такав начин да нико осим предајне и пријемне стране није свестан постојања комуникације. Скривање порука се темељи на прерушавању поруке унутар слике, филмова и текста. Основна предност стеганог ...

RSA (алгоритам)

RSA је алгоритам за асиметричну криптографију, првенствено намењен шифровању података али се данас користи и у системима електронског потписа. RSA данас представља индустријски стандард у области асиметичне криптографије и заштити података, тако ...

Ајнштајнова нотација

У линеарној алгебри, и посебно у областима физике које је користе, Ајнштајнова нотација или сумациона конвенција је конвенција у математичкој нотацији при којој се подразумева, осим уколико није експлицитно другачије напоменуто, сумација по индек ...

Грам-Шмитов поступак ортонормализације

Грам - Шмитов поступак ортонормализације је метод у линеарној алгебри, који служи за ортогонализацију и нормирање скупа вектора у задатом еуклидском простору. Поступак је следећи. Узмимо на пример векторски простор произвољне димензије R n, са ба ...

Димензија векторског простора

Димензија векторског простора је кардиналност скупа вектора који сачињавају базу датог векторског простора. У линеарној алгебри се доказује да свака база једног векторског простора има исту кардиналност. Димензија векторског простора одговара бро ...

Диракова нотација

Диракова нотација је у физици стандардна математичка нотација за запис вектора, линеарних функционала и осталих сличних објеката из линеарне алгебре и теорије векторских простора. Израз бра-кет или бра и кет потиче од енглеске речи bracket заград ...

Еквивалентне матрице

У математици, посебно линеарној алгебри, за две матрице A и B истог формата кажемо да су еквивалентне матрице ако је A = PBQ за неке инверзибилне матрице P и Q. Еквивалентност матрица је релација еквиваленције. Сваке две сличне матрице су и еквив ...

Изоморфизам (математика)

Пресликавање f {\displaystyle f} из једне структуре у другу се назива изоморфизмом када је: Инверзна функција f − 1 {\displaystyle f^{-1}} хомоморфизам f {\displaystyle f} хомоморфизам f {\displaystyle f} бијективно Ако постоји изоморфизам између ...

Инвертибилна матрица

У линеарној алгебри, n -са- n матрица A {\displaystyle A} је инвертибилна или несингуларна или регуларна ако постоји n -са- n матрица B {\displaystyle B}, таква да A B = B A = I n {\displaystyle AB=BA=I_{n}\ } где I n {\displaystyle I_{n}} означа ...

Јединична матрица

Јединична матрица је у линеарној алгебри назив за квадратну матрицу којој су елементи на главној дијагонали јединице, а остали нуле. Ова матрица се још назива идентичном, јер у производу са другим матрицама даје управо њих као резултат множења тј ...

Карактеристични полином

Карактеристични полином квадратне матрице A реда n је полином који се добија израчунавањем детерминанте карактеристичне матрице tI n -A, где је I n квадратна јединична матрица реда n, а t је неодређена. A = {\displaystyle \mathbf {tI_{n}-A} ={\be ...

Крамерово правило

Крамерово правило је теорема у линеарној алгебри, која даје решење система линеарних једначина помоћу детерминанти. Добила је име по Габријелу Крамеру. Рачунски, ради се о неефикасном поступку, и стога се не користи у пракси у случајевима када је ...

Kriva oblika Z

U matematičkoj analizi i informatici, Z-kriva, Morton red, ili Mortonov kod je funkcija koja mapira multidimenzionalne podatke u jednu dimenziju i pritom čuva lokalitet tačaka podataka. G. M. Morton ju je predstavio 1966 godine. Z-Vrednost tačke ...

Кронекер-Капелијева теорема

Кронекер-Капелијева теорема је теорема из линеарне алгебре која омогућава рачунање броја решења система линеарних једначина помоћу његове матрице коефицијената и проширене матрице. Добила је име по математичарима Леополду Кронекеру и Алфреду Капе ...

Леви-Чивита симбол

Леви-Чивита симбол представља математички пермутациони симбол, који се користи у тензорском рачуну. Име је добио по италијанском математичару Тулију Леви-Чивити. У тродимензионалном простору означава се са ε i j k {\displaystyle \varepsilon _{ijk ...

Линеарно пресликавање

У математици, линеарно пресликавање је функција између два векторска простора, која очувава операције сабирања вектора и скаларног множења. Израз линеарна трансформација се често користи, посебно за линеарна пресликавање из неког векторског прост ...

Матрица (математика)

У математици, матрица је правоугаона табела бројева, или општије, табела која се састоји од апстрактних објеката који се могу сабирати и множити. Матрице се користе да опишу линеарне једначине, да се прате коефицијенти линеарних трансформација, к ...

Матрица ротације

Матрица ротације у линеарној алгебри представља матрицу ротација у Еуклидовом простору. Нпр. матрица ротације тачака за угао θ око исходишта у xy-картезијевом простору супротно кретању казаљке на сату дата је са: R = {\displaystyle R={\begin{bmat ...

Matroid

Matroid je uredeni par M = {\displaystyle M=} formiran na sledeći način: Neka je I {\displaystyle {\mathcal {I}}} neprazna familija podskupova skupa S {\displaystyle S} koji se nazivaju nezavisnim podskupovima takva da ako je B ∈ I {\displaystyle ...

Минимални полином

У различитим областима математике, минимални полином објекта a јесте у одређеном смислу нормирани полином p најмањег могућег степена такав да је p = 0. Посебно је значајан појам минималног полинома у линеарној алгебри и теорији поља.

Ортонормирана база

Ортонормирана база је база e неког векторског простора V чији су вектори међусобно нормални и јединични. e =, | e i | = 1, e j e k = 0 i, j, k = 1, …, n, j ≠ k {\displaystyle {\begin{matrix}e=e_{1},e_{2},\dots,e_{n},&|e_{i}|=1,e_{j}e_{k}=0\;\ ...

Ранг матрице

Ранг матрице је један од најважнијих појмова линеарне алгебре, области математике. У извесном смислу, ранг мери "пуноћу" матрице и њој одговарајућег линеарног пресликавања. Појам комплементаран рангу је дефект матрице.

Скалар (математика)

Скалар је појам из математике присутан и у физици, који је уведен првенствено да би се разликовале величине које се појављују у природи, а имају правац и смер. Скалар је, дакле, величина која нема свој правац и смер, као што то има вектор. Пример ...

Скаларни производ вектора

Скаларни производ вектора је бинарна операција која као аргументе узима два вектора а резултат јој је скалар. То је посебан случај унутрашњег множења простора. Ако су ова два вектора a и b из векторског простора V, запис ове операције је следећи: ...

Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori

U linearnoj algebri, sopstveni vektor, svojstveni vektor ili karakteristični vektor linearne transformacije je nenulti vektor koji se menja jedino skalarnim faktorom kad se linearne transformacije primene na njega. Formalnije, ako je T linearna t ...

Хилбертов простор

Хилбертов простор је математички концепт који генерализује еуклидски простор. У њему се методе векторске алгебре и анализе из еуклидске равни и еуклидског тродимензионалног простора проширују на простор са коначним или бесконачним бројем димензиј ...

Vektorski proizvod

U matematici, vektorski proizvod je binarna operacija na dva vektora u trodimenzionalnom Euklidovom prostoru koja rezultira drugim vektorom koji je ortogonalan na ravan koja sadrži dva početna vektora. Algebra definisana vektorskim proizvodom nij ...

Ако и само ако

У математици, филозофији и логици, и на свим техничким пољима које од њих зависе, акко је најустаљенија скраћеница у српском језику за "ако и само ако". Иако је "P акко Q" најчешћи облик, може се још и рећи "P је потребан и довољан услов за Q" ил ...

Аксиоматска теорија скупова

У математици, аксиоматска теорија скупова је ригорозна реформулација теорије скупова у логици првог реда настала да реши парадоксе наивне теорије скупова. Основу теорије скупова је у највећој мери развио немачки математичар Георг Кантор крајем 19 ...

Аналогија

Аналогија је логичка метода. То је такав облик посредног закључка код којег се полази од посебног или појединачног и закључује на посебном или појединачном по сличности. Ако су два предмета слична по неким особинама можемо закључити да су слична ...

Анегдотални доказ

Анегдотални доказ је логичка грешка која настаје када се потврђено или непотврђено искуство, анегдота, користи као доказ за изнете тврдње. Искуство може бити персонално, искуство треће особе или даљег познаника, али у сваком случају искуство није ...

Антиномија

Антиномија је дијалектичко исказивање у виду двеју тврдњи, супротних с рационалне тачке гледишта, али истинитих и једнаких за веру, које треба да се узајамно потврђују као исправне. На пример, истоветност и различитост Свете Тројице. Антиномија ј ...

Апостериори

Апостериори је атрибут који се користи за закључивање или прихватање неког становишта на основу претпоставки које су искуствено доживљене и емпиријски проверене.

Априори

Априори је атрибут који се користи за закључивање или прихватање неког становишта на основу претпоставки које искуствено нису доживљене и емпиријски нису проверене, или уопште емпиријски нису проверљиве.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →