ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32

Pentagram

Pentagram je petokraka zvijezda koja se sastoji od pet ravnih linija. Pentagram simboliše četiri fizička elementa tj. zemlju, vazduh, vatru i vodu, te peti duh. U zavisnosti od načina crtanja tj. kojim potezom započinjemo njegovo crtanje, govorim ...

Планиметрија

Планиметрија је део елементарне геометрије у којем се изучавају својства фигура које леже у равни. У средњој школи, у настави математике, обично се након планиметрије прелази на изучавање другог дела елементарне геометрије - стереометрије, која и ...

Површина

Површина је геометријски појам који означава меру величине геометријске слике у еуклидском дводимензионалном простору. Тачка и линија немају површину, односно њихова површина је нула. Са друге стране раван има бесконачну површину. Површина је так ...

Полураван

Полураван је део равни који је са једне стране ограничен правом, укључујући и ту праву. Полураван равни α {\displaystyle \alpha } ограничена правом p {\displaystyle p} обележавамо са p α 1 {\displaystyle p\alpha {_{1}}} и p α 2 {\displaystyle p\a ...

Призма (геометријска фигура)

Призма је геометријски полиедар ограничен са две паралелне подударне основе које су повезане паралелограмима. У зависности од многоугла у основи, призма може бити троугаона, четвороугаона, петоугаона итд.

Проблем уметничке галерије

Проблем уметничке галерије или проблем музеја је проблем видљивости у рачунарској геометрији. Потиче из проблема чувања уметничке галерије са минималним бројем стражара који без промене положаја могу да надгледају читаву галерију. У рачунарској г ...

Простор

Простор је оно у чему се материја физички простире. Физички простор се обично сматра тродимензионалним, док савремени физичари узимају време као четврту димензију, која заједно са три димензије простора чини континуум простор-време. У филозофији, ...

Симетрија

Симетрија на свакодневном језику односи се на осећај хармоничне и лепе пропорције и равнотеже. У математици, "симетрија" има прецизнију дефиницију, да је објекат инваријантан за било коју од различитих трансформација; укључујући рефлексију, ротац ...

Сферна тригонометрија

Сферна тригонометрија је тригонометрија сферног троугла, тј. учење о зависности између страница и углова сферног троугла. За разлику од обичне, раванске тригонометрије, у сферној тригонометрији три угла троугла једнозначно одређују његов облик и ...

Сфероид

У математици, његов значај је у тачном одређивању елипсоидног кретања. Та геометријска фигура служи да ближе објасни издужене форме зване истегнуте или спљоштене зване сабијене. Тако Клереов сфероид и Маклорин су приближни Земљиној површини.

Тачка (геометрија)

Тачка је један од основних појмова геометрије којим се означава бесконачно мали објекат без дужине или запремине. Да би се тачка дефинисала, потребно је знати само њено место у простору, а она сама се сматра основним елементом од кога је простор ...

Трилатерација

У својој геометријској интерпретацији трилатерација је процес одређивања апсолутне или релативне позиције неке тачке уз помоћ мерења растојања користећи геометрију круга, сфере или троугла. Трилатерација има практичну примену у геодезији, навигац ...

Угао

Угао је део равни оивичен са две полуправе које имају заједнички почетак. Угао затварају две полуправе a и b које исходе из једне тачке T. Полуправе које затварају угао називају се крацима угла, а тачка из које исходе је његово теме. Када краци у ...

Центар масе

Центар масе је тачка на објекту R n {\displaystyle \mathbb {R} ^{n}} у којој се може сматрати да је концентрисана читава маса објекта. Захваљујући овоме, читав објекат се може третирати као материјална тачка, чија је маса једнака укупној маси сис ...

Oblik

Oblik je odnos krivih i ravnih površina u spoljašnjem izgledu, uobličenost vidljivih delova, reljefa, konfiguracije i slično. Oblik objekta smeštenog u nekom prostoru odnosi se na deo prostora koji taj objekat zauzima, a koji je odreden njegovom ...

Бретшнајдерова формула

Бретшнајдерова формула се користи у геометрији за одређивање површине четвороугла, и гласи P = s − a s − b s − c s − d − a b c d cos 2 ⁡ α + γ 2, {\displaystyle P={\sqrt {s-as-bs-cs-d-abcd\cos ^{2}{\frac {\alpha +\gamma }{2}}}},} при чему су, a, ...

Вијетова формула

Напомена: Назив овог чланка могуће је помешати са Вијетове формуле. У математици, Вијетова формула, која носи своје име по француском математичару Франсоа Вијету, је следећа репрезентација математичке константе π у облику бесконачног производа: 2 ...

Komutativni dijagram

U matematici, i posebno u teoriji kategorija, komutativni dijagram je takav dijagram da svi usmereni putevi u dijagramu sa istim početnim i krajnjim tačkama vode do istog rezultata. Komutativni dijagrami igraju ulogu u teoriji kategorija ekvivale ...

Математичка индукција

Математичка индукција је метод математичког доказивања који се обично користи да се утврди да је дати исказ тачан за све природне бројеве. Ово се врши доказивањем да је први у бесконачном низу исказа тачан, и затим доказивањем да ако је неки иска ...

Талесова теорема

У геометрији, Талесов став тврди да ако су A, B и C тачке на кругу где је AC пречник круга, тада је угао ABC прав угао.

Teorema četiri boje

U matematici, teorema četiri boje, ili teorema mape sa četiri boje, navodi da za bilo koje razdvajanje ravni na susedne regione, čime se formira slika koji se naziva mapa, nije potrebno više od četiri boje da bi se obojili regioni karte tako da n ...

Формула Брамагупте

У геометрији, формула Брамагупте даје површину било ког четвороугла ако су му познате све странице и неки углови. У свом најпознатијем облику користи се за одређивање површине четвороугла који се може уписати у круг.

Херонова формула

У геометрији, Херонова формула служи за израчунавање површине троугла чије странице имају дужину a, b, и c и гласи P = s − a s − b s − c {\displaystyle P={\sqrt {s\lefts-a\right\lefts-b\right\lefts-c\right}}} где је s полуобим троугла: s = a + b ...

Q.E.D.

Q.E.D. је скраћеница латинског израза quod erat demonstrandum. Ова скраћеница се обично користи да назначи да је нешто дефинитивно доказано. Q.E.D. се може написати на крају математичког доказа да покаже да је резултат неопходан да би доказ био к ...

Бројилац

Бројилац је део разломка који се пише изнад разломачке црте, и представља количину неког дела целине која учествује у рачуну. Овај део целине је одређен имениоцем.

Декадни систем

Декадни систем је начин записивања бројева који користи десет различитих цифара и децималну запету за запис величине броја. Ово су знакови који се користе за записивање у декадном систему: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Декадни бројни систем је позициони, ш ...

Именилац

Код разломака, именилац је број који се пише испод разломачке црте и, уједно, указује на колико је једнаких делова подељена целина. бројилац - - - - - именилац Вредност имениоца се користи у називу разломка, он именује делове целине, одакле му је ...

Куб

У аритметици и алгебри, куб броја n је његов трећи експонент: резултат броја помноженог самим собом два пута: n 3 = n × n × n. То је такође и број помножен својим квадратом: n 3 = n × n 2. То је уједно и формула за запремину за геометријску коцку ...

Највећи заједнички делилац

Највећи заједнички делилац бројева a и b се означава као нздa, b, или некад једноставније као a, b. На пример, нзд12, 18 = 6, нзд−4, 14 = 2 и нзд5, 0 = 5. Два броја су узајамно проста ако им је највећи заједнички делилац једнак 1. На пример, 9 и ...

Дељење

Дељење је једна од четири основне операције аритметике, начина на који се бројеви комбинују да би се створили нови бројеви. Остале операције су сабирање, одузимање и множење. Шаблон:Division sign ÷, симбол који се састоји од кратке водоравне лини ...

Египатско множење

Потребно је помножити бројеве 46 и 35. Прво се састави табела у којој се увек множи са бројем 46, а при томе се користе вредности увек двоструко веће од претходне, полазећи од један, са тим да се не сме прећи број 35: Потом се бирају бројеви чији ...

Квадратни корен

У математици квадратни корен је унарна математичка операција инверзна квадрирању. Ознака ове операције над неким бројем a је a {\displaystyle {\sqrt {a}}}, и чита се као "корен од a ”. Квадратни корен је броја a је број y тако да y 2 = a ; другим ...

Константна функција

Функција f: A → B, која пресликава скуп А у скуп B је константна функција ако за све вредности x и y из A важи: f x = f y, односно ако за све вредности домена даје увек исту вредност кодомена. Константна функција се обично означава са f x = C, гд ...

Леви факторијел

Леви факторијел је математички оператор који је први пут предложио српски математичар Ђуро Курепа, који је на једном скупу математичара у Охриду 1971. године поставио следећу претпоставку: Нека је дата аритметичка функција леви факторијел за неки ...

Лепота у математици

Лепота у математици описује појаву да неки математичари проналазе задовољство у естетици решења свог рада. Математичари описују математику као уметничку форму или, у најмању руку, као креативну активност. Пореди се често са музиком и поезијом. Бе ...

Множење

Множење је бинарна операција у математици. Записује се као a b или a × b. Операнди a и b се називају чиниоци, а резултат множења производ. Ако је један операнд природан број, онда множење представља скраћени запис сабирања. Нпр, ако је n ∈ ℕ, онд ...

Низ

У математици, низ је уређена листа објеката. Као и скуп, низ садржи чланове, а њихов број се назива дужином низа. За разлику од скупа, редослед чланова низа је битан, а исти елемент може да се појављује више пута на различитим позицијама у низу. ...

Одузимање

Одузимање је једна од четири основне аритметичке операције, и представља инверзију сабирању. Обележава се знаком минус. У релацији x - y = z чита се "икс минус ипсилон" или "икс мање ипсилон" x се назива умањеник, y – умањилац, а резултат операци ...

Подниз

У математици, подниз неког низа је нови низ који се добија од почетног брисањем неких елемената низа, без промене релативног редоследа преосталих елемената. Формално, претпоставимо да је X скуп, и да је a k ∈ K низ у X, где је K = {1, 2, 3., n } ...

Рабош

Рабош или роваш је средство за споразумевање које налазимо код најстаријих народа света, а примитивна племена у Кини, Африци, Аустралији, Монголији га и дан данас користе. Представљају комадиће дрвета разних облика, дужине 20cm до 1m, на којима с ...

Растојање

Растојање је бројно мерење удаљености објеката. У физици или свакодневној употреби, растојање се може односити на физичку дужину или процену засновану на другим критеријима. У већини случајева, "растојање између А и Б” је заменљиво са "растојањем ...

Ред величине

Ред величине представља класу вредности величине било које врсте. Свака класа садржи фиксирану размеру према претходној класи. Најчешће се користи размера 10. У свакодневном говору, израз ред величине се обично користи да опише да је нека величин ...

Сабирање

Сабирање, у општом случају, је комбиновање било које две количине или величине користећи оператор плус. У свакодневној употреби, међутим, сабирање се обично односи на комбиновање бројева, у циљу проналажења њихове заједничке количине или величине ...

Симбол надвучено (црта)

Црта је хоризонтална линија која се користи у математичкој нотацји за одређену сврху. Најчешће се користи данас за представљање понављања децимала. Може бити постављена као надвучено преко или испод математичког израза да укаже на то да се израз ...

Степеновање

Степеновање је математичка бинарна операција, у запису a b. У овом запису a се назива основа, а b експонент. Чита се "a на b -ти степен" или краће "a на b", где је a кардинални, а b редни број. На пример, 5 7 се чита "пет на седми".name=":1" /&gt ...

Tablica množenja

U matematici, tablica množenja je matematička tabela koja se koristi za definisanje operacije množenja za algebarski sistem. Tabela decimalnog množenja tradicionalno se uči kao bitan deo elementarne aritmetike širom sveta, jer postavlja osnovu za ...

Интеграл

Интеграл је један од најважнијих појмова математичке анализе. Постоји више врста интеграла, међу којима су најпознатији неодређени, одређени, Стилтјесов и други. Неодређени интеграл се уводи као функција у извесном смислу инверзна диференцирању, ...

Таблични интеграли

Интеграљење је једна од две основне операције у математичкој анализи. Неке класе интеграла се решавају шаблонски, према формулама или правилима која описују како се решава интеграл, ако смо у стању да конкретан интеграл препознамо међу следећим п ...

Списак интеграла експоненцијалних функција

Испод је списак интеграла експоненцијалних функција. За потпуни списак, погледајте табелу интеграла и списак интеграла. ∫ e c x d x = 1 c e c x {\displaystyle \int e^{cx}\;dx={\frac {1}{c}}e^{cx}} ∫ a c x d x = 1 c ln ⁡ a c x for a > 0, a ≠ 1 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →