ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31

Ментална аритметикa

Аритметика је грана математике која изучава основне особине рачунских операција са бројевима. Појам ментална аритметика подразумева извођење рачунских операција ментално, без додатних помагала, постизањем анзан технике. За увежбавање ове технике, ...

Сложен број

Сложен број је природан број који има најмање један позитивни делилац осим јединице или самог броја. Другим речима, сложен број је сваки цео број већи од онога који није прост број. Дакле, ако је н> 0 цео број и постоје цели бројеви 1

Ирационалан број

У математици, ирационалан број је онај реалан број који није рационалан број, тј не може бити написан као разломак два цела броја односно није облика a b {\displaystyle {\frac {a}{b}}} где су a и b цели бројеви и b није једнако нула. Може се лако ...

Кинеско изражавање бројева покретима руке

Кинеско изражавање бројева покретима руке је назив за скуп гестова, који се изводе једном шаком, како би се приказали природни бројеви од један до десет, а општеприсутни су на кинеском културном простору. Ова метода је вјероватно развијена како б ...

Основна теорема аритметике

Основна теорема аритметике или "теорема о јединственој факторизацији” јесте тврђење да сваки природан број већи од 1 је или прост број или се може на јединствен начин представити као производ простих бројева, до нивоа редоследа чинилаца. На приме ...

Природан број

Природни бројеви су сви цели бројеви већи од нуле. тј. ту спада било који број природног низа. Низ природних бројева је 1, 2, 3. Сви чланови низа природних бројева чине скуп природних бројева. Тај скуп означавамо са N ={1.2.3.4.}, или N {\display ...

Реалан број

Реални бројеви су сви рационални и ирационални бројеви. Скуп реалних бројева се означава са R или са R. {\displaystyle \mathbb {R}.} Скуп реалних бројева је бесконачан и непребројив, а број елемената, тзв. кардинални број скупа реалних бројева на ...

Списак простих бројева

Простих бројева има бесконачно много и густина расподеле је неправилна и непредвидива, а њихов број у неким опсезима износи Простих бројева мањих од 100 000 има 9592 Простих бројева мањих од 400 000 има 33860 Простих бројева мањих од 10 000 има 1 ...

Узајамно прости бројеви

Узајамно прости бројеви су такви бројеви који немају заједничког делиоца већег од 1. Два природна броја не морају бити проста да би била узајамно проста, битно је само да ниједан делилац једног не буде међу делиоцима другог. Еквивалентно претходн ...

Цео број

Цели бројеви, поједностављено говорећи, су сви "округли" бројеви, тј. без децимала, укључујући нулу, позитивне и негативне бројеве. То су дакле бројеви 0, 1, 2, 3., 100, 101, итд, али и бројеви -1, -2, -3., -100, -101, итд. Скуп свих целих бројев ...

Број

Број је један од основних појмова математике. У свакодневној комуникацији је појам броја интуитивно познат, док математичари радије примењују неки од формализама за представљање и описивање овог појма. У том смислу се примењује теорија скупова, а ...

Арапски бројеви

Арапски бројеви назив је за следећих десет цифара: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У бројевном систему с базом 10, с тих десет цифара се може представити било који жељени број.

Атомски број

Атомски број или протонски број једног хемијског елемента показује које место он заузима у периодном систему елемената. Обично се обележава латинским словом Z. У исто време овај број показује колико има протона у атомском језгру тог хемијског еле ...

Децимални сепаратор

Децимални сепаратор је симбол који се користи за раздвајање целобројног од децималног дела броја написаног у декадном облику. Различите земље имају различите симболе за ознаку децималног сепаратора. Избор симбола за децималног сепаратора утиче си ...

Јапански бројеви

Систем јапанских бројева је систем бројева који се користе у јапанском језику. Бројеви се заснивају на кинеским бројевима и групишу се у велике бројеве праћени кинеском традицијом груписања са 10.000. Бројеви 4 и 9 у Јапану се сматрају за несрећн ...

Кинески бројеви

Кинески бројеви су знакови за писање бројева у кинеском језику. Данас, говорници кинеског користе три нумеричка система, поред арапских бројева то су још два древна кинеска бројчана система. Један такав систем је суџоу или хуама систем. Постепено ...

Пи

Пи или π је математичка константа, данас широко примењивана у математици и физици. Њена приближна вредност је 3.14159, а дефинише се као однос обима и пречника круга или као однос површина круга и квадрата над његовим полупречником. Пи је такође ...

Римски бројеви

Нумерички систем представљен римским бројевима потиче из античког Рима и задржао се као уобичајен начин писања бројева у широм Европе све до касног средњег века. Бројеви у овом систему су представљени комбинацијама слова из латинског алфабета. Ри ...

Словенски бројеви

Словенске цифре су цифре којима су се служили стари Словени у 10. веку ради означавања бројева у азбучном систему нумерације. Сматра се да је Ћирило, један од састављача словенске азбуке, увео азбучно означавање бројева. Бројеви су изведени из јо ...

Ћирилични бројеви

Ћирилични бројеви су били део система бројања потеклог од ћириличног алфабета, коришћеног међу јужним и источним Словенима који су и иначе користили ћирилицу, укључујући и Србе. У Русији се овај систем користио до реформи Петра Великог, почетком ...

Хебрејски бројеви

Осим што је алфабетски, систем је и квазидецималан. Нема посебне ознаке за нулу, нумеричке вредности појединачних слова се сабирају тј. нема позиционе нотације. Засебна слова имају јединице 1, 2., 9, десетице 10, 20., 90, али само прве четири сто ...

Stralerov broj

U matematici, Stralerov broj ili Horton-Stralerov broj predstavlja kompleksnost grananja stabla. Brojevi su prvi put primenjeni u Hidrologiji osmišljeni od strane Roberta E. Hortona 1945 i Artur Njuvel Stralera 1952, 1957. Poznati su i kao Strale ...

Геометрија

Геометрија је грана математике која се бави проучавањем особина и међусобних односа просторних облика тј. геометријских тела, површина, линија и тачака. У свом првобитном значењу геометрија се схватала као наука о фигурама, о узајамном положају и ...

Аналитичка геометрија

Аналитичка геометрија представља изучавање геометрије коришћењем принципа алгебре. Геометријске ликове посматра у дводимензионалном или тродимензионалном Декартовом координатном систему и представља их алгебарским једначинама. Другим речима, она ...

Бројевна права

Бројевна права је права на којој су сви реални бројеви повезана са једном тачком. Бројевна права се користи за представљање бројева и графика израчунавања. На прави се прво одабира тачка О, која представља нулу, а затим јединствену тачку 1. Дужин ...

Вандермондов идентитет

У комбинаторици, Вандермондов идентитет, који је добио име по математичару Александру-Теофилу Вандермонду, је тврђење да важи једнакост n + m r = ∑ k = 0 r n k m r − k. {\displaystyle {n+m \choose r}=\sum _{k=0}^{r}{n \choose k}{m \choose r-k}.}

Вектор

Вектор је појам из математике, области линеарна алгебра, који је уведен првенствено да би се разликовале величине које се појављују у природи, а имају правац и смер, те се као такве разликују од величина које имају само интензитет и зову се скала ...

Велика кружница

Велика кружница сфере је кружница која се добија пресеком сфере са равни која пролази кроз њен центар. Полупречник велике кружнице сфере једнак је полупречнику сфере на којој она лежи. Кроз сваке две тачке сфере које нису крајеви њеног пречника п ...

Геометријско место тачака

Геометријско место тачака је класа тачака које имају једну или више заједничких особина. Обично се користи за скуп услова који дефинишу једну или више непрекидних фигура, тј. кривих. На пример, линија је геометријско место тачака које су еквидист ...

Гномон

Гномон је први астрономски инструмент. То је обичан штап вертикално забоден у земљу. Гномон је старогрчка реч која значи "показивач" или "онај који разликује." Помиње се у Кини пре више хиљада година, затим у Месопотамији и старом Египту, античко ...

Декартов правоугли координатни систем

Декартов координанти систем се користи у математици за једнозначно дефинисање положаја тачака у простору. Карактеристика овог система је да су његове координатне осе међусобно нормалне. Декартов правоугли координатни систем је измислио француски ...

Димензија

Димензијa у математици или физици представља минимални број координата потребних да се опише било која тачка на задатом телу или у задатом простору. У класичној механици користе се три просторне димензије: дужина, ширина и висина које чине Декарт ...

Дуж

Дуж се може дефинисати као скуп тачака једне праве између две њене различите тачке заједно са тим тачкама. Такође може се и посматрати као пресек две полуправе, које припадају истој правој, који није полуправа. У принципу, сама дуж је једнозначно ...

Дужина лука

Дужина лука криве је гранична вредност којој тежи дужина у криву уписаних изломљених линија кад се број њихових праволинијских сегмената неограничено повећава тако да дужина највећег сегмента тежи нули. Обим круга се може сматрати као гранична вр ...

Елементарна геометрија

Елементарна геометрија је геометрија одређена у основи групом кретања и групом сличности. Међутим, садржај елементарне геометрије не исцрпљује се наведеним трансформацијама. У елементарној геометрији изучавају се такође трансформација инверзије, ...

Еуклидова геометрија

Еуклидова геометрија је геометрија изграђена на аксиомама апсолутне геометрије и Еуклидовом аксиому о паралелним правама: кроз тачку А која не лежи на правој а, у равни која је одређена тачком А и правом а, може се повући само једна права која не ...

Запремина

Запремина, ознака V {\displaystyle V}, показатељ је количине садржаја неког тела. Запремина величина дефинисана као број јединица простора који обухвата неко тело. У Физици се користи запремина као показатељ колико се неко тело шири у простору тј ...

Квaдратура лунуле

Квaдратура лунуле представља површину фигуре која подсећа на месец, а добија се конструисањем полукругова над катетом и хипотенузом једнакокрако-правоуглог троугла и одузимањем површина одговарајућих одсечака.

Konveksni skup

U geometriji, podskup Euklidovog prostora, ili specifičnije afini prostor nad realnim brojevima, je konveksan ako, sa bilo koje dve tačke, on povezuje ceo linijski segment koji ih povezuje. Ekvivalentno, konveksni skup ili konveksni region je pod ...

Конструкције лењиром и шестаром

Конструкције лењиром и шестаром у геометрији су скуп задатих геометријских правила познат из античких времена. То је израз који се користи да опише строга упутства, правила, за начин решавања задатка или конструкције. Први пут се појављује у стар ...

Координатни почетак

У математици координатни почетак Еуклидског простора је специјална тачка, обично обележена са O, која се користи као фиксна референтна тачка за геометрију околног простора. У Декартовом координатном систему, координатни почетак је тачка где осе к ...

Крива

Крива је геометријски појам, апстракција обичне представе криве линије. У различитим одељцима математике термин крива се дефинише на различите начине, зависно од циљева и метода изучавања. Крива је геометријско место тачака простора чије су коорд ...

Круг

Круг је у еуклидској планиметрији геометријско место тачака у равни које се налазе на растојању мањем или једнаком некој задатој дужини од неке дате тачке у истој тој равни. Поменута тачка се зове центром а поменута дужина полупречником круга. Кр ...

Права (линија)

Права линија је један од основних геометријских појмова, чија се индиректна дефиниција даје у аксиоматској изградњи курса геометрије. Права линија Еуклидове равни се може дефинисати као геометријско место тачака чије Декартове координате задовоља ...

Лук (архитектура)

Лук у архитектури представља назив за заобљену конструкцију која је у стању да носи велику масу изнад. Лук се први пут развио у Месопотамији, Асирији, старом Египту те Етрурији. Касније су га усавршили Римљани. У средњем вијеку лук је постао важн ...

Минимална тежина триангулације

У рачунарској геометрији и информатици, минимална тежина триангулације је проблем налажења триангулације са најмањом укупном дужином гране. То је, улазни многоугао или конвексни омотач улазног скупа тачака који се мора поделити у троуглове који с ...

Многоугао

Многоугао или полигон је фигура у равни коју чини многоугаона линија и унутрашња област одређена том линијом. Други назив је полигон. Ако сва темена многоугла леже у једној равни, многоугао се назива раван многоугао. То је многоугао у ужем смислу ...

Мрежа

Мрежа је форма представљена испресецаним линијама које су паралелне. Правоугаоне мреже служе као основа за цртање графика. Изометријска мрежа се користи за цртање тела у две димензије, где се дужине на цртежу поклапају са дужинама на телу.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →