ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30

Симетрична група

Симетрична група је група коју чине све пермутације неког скупа од n елемената. Операција групе је надовезивање трансформација описаних њеним елементима. Неутрал групе је пермутација која не мења положај елемената или идентитет, обележаван и са i ...

Симсонова права

Постоји један већи број значајнијих теорема које имају велику примену при решавању нешто сложенијих задатака из геометрије. Међу те теореме свакако спадају Чевина, Менелајева, Аполонијеве, Стјуартова, Лајбницова и још неке друге. У овом чланку ће ...

Синус хиперболични

Синус хиперболични је непарна, монотоно растућа функција, чији се домен и кодомен крећу у границама. Дефиниција ове функције је: sinh ⁡ x = e x − e − x 2 {\displaystyle \operatorname {sinh} x={\frac {e^{x}-e^{-x}}{2}}} У свој једини превој улази ...

Скјуесов број

У теорији бројева, Скјуесов број означава било који од неколико екстремно великих бројева које је употребио јужноафрички математичар Стенли Скјуес као горњу границу за најмањи природан број x за који је πx > lix, где је πx функција која пребро ...

Сложена функција

Сложена или посредна функција од аргумента x {\displaystyle x}, преко међуаргумента u {\displaystyle u} је функција са законом кореспонденције y = f) {\displaystyle y=f)}, чију област дефинисаности чини скуп оних вредности аргумената x {\displays ...

Степен (угао)

Лучни или угловни степен је мерна јединица за величину угла, која се обично означава са °. Пун угао садржи 360°. Један степен садржи 60 лучних минута и 3600 лучних секунди. Степен није СИ јединица, јер је СИ угаона мера радијан, али се у СИ брошу ...

Степена функција

Степена функција с једном променљивом је функција облика: f: x ↦ c x r c, r ∈ R {\displaystyle f\colon x\mapsto cx^{r}\;c,r\in \mathbb {R} } где су c {\displaystyle c} и r {\displaystyle r} константни реални бројеви k {\displaystyle k\,} а x {\di ...

Стереометрија

Стереометрија је део елементарне геометрије која изучава својства фигура смештених у простору. Насупрот стереометрији посматра се планиметрија, где се изучавају својства фигура смештених у равни.

Таксикеб број

У математици, n -ти таксикеб број, карактеристично означен са Ta или Taxicab, је дефинисан као најмањи број који може да буде изражен као збир два позитивна куба на n различита начина, без обзира на редослед сабирака.

Тангенс

Тангенс је тригонометријска функција изведена од синуса и косинуса. Дефиниција јој гласи: tg x = sin ⁡ x cos ⁡ x = 1 ctg x {\displaystyle \operatorname {tg} \;x={\frac {\sin x}{\cos x}}={\frac {1}{\operatorname {ctg} \;x}}}

Тангенс хиперболични

Тангенс хиперболични је непарна, монотоно растућа функција. Домен јој узима вредности а кодомен. Дефинише се као: tanh ⁡ x = sinh ⁡ x cosh ⁡ x = e x − e − x e x + e − x {\displaystyle \operatorname {tanh} x={\frac {\operatorname {sinh} x}{\operat ...

Тетива (геометрија)

У геометрији, тетива је дуж која спаја било које две тачке на кружници. Најдужа тетива кружнице која уједно пролази кроз њен центар назива се пречник. Генерално, тетива означава било коју линију која спаја две тачке на било каквој кривој. Средишњ ...

Тетраедар

Тетраедар је геометријско тело које ограничавају четири троугаоне површи, које заједно са делом простора кога омеђују једнозначно формирају тело са четири темена и шест ивица. Назив се у принципу користи за правилни тетраедар, код кога су ове чет ...

Транслација (геометрија)

Да би се геометријски објекат транслирао за вектор v, свака његова координата треба да буде помножена са оваквом матрицом: T v = = p + v. {\displaystyle T_{\mathbf {v} }\mathbf {p} ={\begin{bmatrix}1&0&0&v_{x}\\0&1&0&v_{y} ...

Трисекција угла

Познајући неки угао α треба конструисати, само уз помоћ шестара и лењира, трећину датог угла β = α / 3. Претпоставимо да је угао β конструктибилан, а угао β је конструктибилан само ако су му конструктибилни cosβ и sinβ. За углове ће важити једнак ...

Тродимензионални простор

Тродиомензионални простор је простор, који има три димензије, или је то простор који је дефинисан са три димензије. То је геометријска поставка у којој су потребне три вредности да би се одредио положај елемента. Ово је неформално значење термина ...

Удвајање коцке

Квадратура круга, удвајање коцке и трисекција угла спадају у три класична проблема грчке математике која су од изузетног значаја за развој геометрије.

Универзална генерализација

Увођење универзалног квантификатора, или универзална генерализација јесте математичко правило које казује да, уколико нека особина важи за произвољан објекат, тада она важи и за сваки објекат. Оно се може схватити и на следећи начин: Нека је v пр ...

Унија (теорија скупова)

У математици унија два скупа A и B је скуп који садржи све елементе скупа A и све елементе скупа B. То је једна од основних операција којом се скупови могу комбиновати и повезивати.

Уређен скуп

Ако је ρ {\displaystyle \rho } релација поретка на A {\displaystyle A}, онда кажемо да је скуп A {\displaystyle A} уређен релацијом ρ {\displaystyle \rho }. Уређени пар A, ρ {\displaystyle A,\rho} се тада назива уређен скуп или парцијално уређен ...

Фермаова теорема (анализа)

Овај чланак је о Фермаовој теореми о стационарним тачкама. За друге Фермаове теореме, погледајте Фермаова теорема. Фермаова теорема је теорема у реалној анализи, названа по француском математичару по имену Пјер де Ферма. Она даје метод за пронала ...

Фермаови бројеви

У математици, фермаови бројеви, представљају природне бројеве облика 2 n + 1 {\displaystyle 2^{2n}+1\,} или 2 n + 1 {\displaystyle 2^{n}+1\,}, где је n ненегативан цео број. Под изразом Фермаови бројеви чешће се подразумева први облик 2 n + 1 {\d ...

Функција реалне променљиве

функција реалне променљиве, како јој и само име каже, је свака функција чији је домен подскуп скупа реалних бројева R {\displaystyle \mathbb {R} } или цео скуп R {\displaystyle \mathbb {R} }, а кодомен јој је R {\displaystyle \mathbb {R} }. Однос ...

Хамилтонов пут

У области математике, теорији графова, Хамилтонов пут је пут у неусмереном графу који посећује сваки чвор тачно једном. Хамилтонов циклус је циклус у неусмереном графу који посећује сваки чвор тачно једном. Одређивање да ли такав пут или циклус п ...

Херон

Херон Стари или Александријски био је грчки математичар и инжењер. Сматра се да је открио више справа, међу које се убрајају Херонове фонтане. Занимао се за одбијање светлости на конвексним, конкавним и равним огледалима. Писао је и трактате из о ...

Хиперсфера

Хиперсфера представља генерализацију појма сфере у простору произвољне димензије. Као и сфера, хиперсфера је површ, а може се дефинисати као скуп свих тачака које се налазе на датом растојању r од дате тачке O. При томе је r полупречник хиперсфер ...

Хомеоморфизам

Хомеоморфизам или тополошки изоморфизам је на математичком пољу топологије специјални случај изоморфизма између тополошких простора у којима важе тополошке особине. Два простора између којих постоји хомеоморфизам се називају хомеоморфним, са топо ...

Шестодимензионални простор

Шестодимензионални простор сваки је простор који има шест димензија, шест степени слободе, те у којем за одређивање локације или координата треба шест података. Постоји безброј њих, али они који су највећег значаја су једноставнији који моделирај ...

Planarni grafovi

Planarni grafovi su oni grafovi koji se mogu nacrtati u ravni tako da im se grane ne seku. Preciznije, zahteva se da je graf mogućno predstaviti u ravni tako da zajednička tačka dve grane može biti samo čvor koji predstavlja zajedničku krajnju ta ...

Ppm

U nauci i inženjerstvu, ppm deo na milion) označava milioniti deo jedne celine, i koristi se za vrlo velika razblaženja, npr. u hemiji. Upotreba procenta, promila, ppm-a i drugih sličnih bezdimenzionih veličina nije prihvaćena od strane Medunarod ...

Šestar

Šestar je pomoćna alatka za konstruktivno crtanje kružnice zadatog poluprečnika oko date tačke ili dela kružnog luka. Može se takode koristiti i kao alatka u navigaciji za prenošenje rastojanja na mapi. Šestar sačinjavaju dva kraka od kojih se je ...

Zernikeovi polinomi

Zernike polinomi su skup ortogonalnih funkcija koje se mogu koristiti za opisivanje grešaka talasa u optičkim sistemima. Njih je otkrio holandski naučnik Fric Zernike. Oni su važni za opisivanje grešaka talasnog fronta posebno kod sistema sa kruž ...

Алгебра

Алгебра је грана математике која истражује односе и својства бројева помоћу знакова. Генеза назива води до књиге арапског математичара Ал Хорезмија Хисаб ал џабр вал мукабала што се у слободнијем преводу може бити Књига о свођењу и двоструком оду ...

Абелова група

Абелова група или комутативна група је у математици група, где је a * b = b * a за свако a и b из G. Другим речима, редослед којим се бинарна операција спроводи није битан. Овакве групе је генерално лакше разумети, иако су бесконачне Абелове груп ...

Бином

Бином се у општем облику може представити на следећи начин: a x m + b x n, {\displaystyle ax^{m}+bx^{n}\,} где су a и b константе, m и n природни бројеви, који одређују степене два монома која се сабирају, док су x и y променљиве. Уколико се за m ...

Биномна теорема

Биномна теорема је теорема елементарне алгебре и описује коефицијенте степена бинома када је он представљен у развијеној форми. По овој теореми, могуће је представити израз n сумом сабирака облика ax b y c, где су коефицијенти a позитивни цели бр ...

Булова алгебра

Булова алгебра је део математичке логике - алгебарска структура која сажима основу операција И, ИЛИ и НЕ као и скуп теоријских операција као што су унија, пресек и комплемент. За разлику од елементарне алгебре, где променљиве за вредности имају б ...

Де Морганови закони

У математичкој логици и Буловој алгебри, Де Морганови закони представљају пар трансформацијских правила. Правила дозвољавају да се изрази конјункције и дисјункције могу мењати један у други уз помоћ негације. Правила могу бити представљена у наше ...

Еуклидов алгоритам

У математици, Еуклидов алгоритам је ефикасан начин за одређивање највећег заједничког делиоца датих бројева. Алгоритам носи име по старогрчком математичару Еуклиду, који га је навео у VII и X књизи својих Елемената. НЗД два броја је највећи број ...

Инверз (математика)

У математици, појам инверзног елемента представља уопштење појмова негације, у односу на сабирање, и реципрочности, у односу на множење. Интуитивно, инверз може да поништи ефекат комбинације неког елемента са другим датим елементом.

Квадрат

Квадрат је математички појам присутан у геометрији и алгебри. У геометрији је то геометријска фигура у равни састављена од једнаке четири странице и угла. Он је правилан четвороугао, паралелограм. Темена се означавају великим словима A, B, C, D, ...

Квадрат (алгебра)

Квадрат је други степен неког броја или израза. Добија се множењем броја самим собом или a 2 = a ⋅ a {\displaystyle a^{2}=a\cdot a} Квадрат се среће у следећим изразима квадрат бинома, квадрат збира или квадрат разлике a ± b 2 = a 2 ± 2 a b + b 2 ...

Квајн–Макласкијев алгоритам

Квајн–Макласкијев алгоритам је метод који се користи за минимализацију логичких функција који су открили W.V. Quine и Edward J. McCluskey 1956. године. Овај метод је врло функционалан, баш као и карноове карте, али његова таблична форма га чини л ...

Константа

Константа је број или именована бројевна вредност која се у току рачуна не мења и представља супротност променљивој чија вредност се у сваком тренутку може променити. Константа може имати одређену или неодређену вредност. Генерално у математици, ...

Линеарна алгебра

Линеарна алгебра, је математичка дисциплина која се бави векторима и матрицама и уопште векторским простором и линеарним трансформацијама. То је студија линија, равни и њиховихог пресецања која користе алгебру. Линеарна алгебра додељује векторе к ...

Неутрал

У математици, неутрал је посебна врста елемента неког скупа у односу на бинарну операцију на том скупу. Неутрал се одликује тиме што друге елементе скупа оставља непромењеним када се са њима комбинује у тој операцији. Неутрали се користе у групам ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →