ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24

Антецедент

Антецедент је чинилац који претходи посматраној секвенци понашања. У теорији социјалног учења, то је стимулус који претходи понашању и утиче на њега.

Асоцијална личност

Асоцијална личност је особа која се не придржава друштвених правила, обичаја, прописа и општеприхваћених конвенција понашања. Социопатија је општи термин за било коју врсту негативистичког односа према особама или социјалној средини у виду девија ...

Бележење сигнала појединачних неурона

Електрофизиолошка техника названа single-cell recordings или single-unit recording се користи у сврху изучавања неуралне репрезентације, утврђивања улоге појединачног неурона у неком неуралном процесу. Заснива се на мерењу електричног одговора не ...

Булимија

Булимија је патолошка потреба за храном, неконтролисана прождрљивост, праћена осећањем незасите глади. То је поремећај у исхрани код кога се патолошки прекомеран апетит смењује са епизодама пражњења – самоизазване мучнине лаксативима, пилулама за ...

Диференцијална реакција

Диференцијална реакција је у бихевиоризму и теорији социјалног учења одговор изазван одређеним стимулусима међу многим различитим стимулусима. Нпр. дете може научити да се смеје када се родитељ смеје.

Електродермална реакција

Електродермална реакција или електродермална активност је својство људског тела које проузрокује сталне промене у електричним карактеристикама коже. Емоционални доживљаји су повезани са повећањем проводљивости коже за електрицитет. Зној је електр ...

Igra (aktivnost)

Igra je opseg intrinzično motivisanih aktivnosti za rekreativno zadovoljstvo i uživanje. Igra se obično povezuje sa aktivnostima dečijeg i maloletničkog nivoa, mada igra se dešava u bilo kojoj životnoj fazi, a medu ostalim životinjama sa višim fu ...

Instinkt

Instinkt ili urodeno ponašanje je nasledna sklonost živih organizama prema odredenom kompleksu ponašanja. Najjednostavniji primer instinktivnog ponašanja je obrazac fiksne akcije, u kojoj je vrlo kratki do srednje dug sled radnji, bez varijacija, ...

Инстинктивизам

Инстинктивизам је учење да су основни покретачи понашања животиња и људи инстинкти, као и да је и најсложеније људско понашање, у крајњој инстанци, утемељено на наслеђеним тенденцијама и импулсима.

Јецај

Плач је процес проливања суза као одговор на неко емоционално стање или бол. Осећања која најчешће доводе до самог плача су љутња, срећа и туга. Плакање је дефинисано као сложен феномен који је окарактерисан проливањем суза из слезалног апарата, ...

Колективни нарцизам

Колективни нарцизам или групни нарцизам проширује концепт индивидуалне нарцисоидности на друштвени ниво, а представља тенденцију за преувеличавањем позитивне слике и значаја групе којој појединац припада. Док се класична дефиниција нарцисоидности ...

Магнетоенцефалографија

Магнетоенцефалографија је техника заснована на мерењу промена магнетног поља на површини главе испитаника као последице промене активности неурона. Магнетоенцефалографија као и електроенцефалографија мери електромагнетне промене, али док ЕЕГ прат ...

Мангуп (неваљалац)

Мангуп, неваљалац, беспосличар, лола, враголан, несташко. Посебан облик девијантног, неуобичајеног понашања одређених особа. Њихово понашање одступа од очекиваног, усвојених вриједносних стандарда, важећих културних манира институционисаних у пра ...

Морисов тест воденог поља

ПонашањеТест који се примењује за истраживање понашања код животиња, пре свега пацова и мишева. У овом тесту користи се велики циркуларни базен са непровидном водом у коме се на једном крају испод површине воде налази платформа за излазак. Пацов ...

Моторичко учење

Појам моторичко учење односи се на процес успостављања моторичке вештине, коју је могуће одредити као способност сигурног и складног извођења неког одређеног склопа покрета делова тела. Моторичка вештина укључује читав ланац сензорних, централних ...

Неприлагођеност

Неприлагођеност у биологији означава особине организма које не доприносе опстанку. У социјалном раду подразумева такве облике понашања појединца који отежавају прилагођавање појединаца на захтеве социјалне и културне средине. Овај израз се корист ...

Oblici manipulacije

Oblici manipulacije izvedeni su iz termina pa zato imaju nekoliko oblika sa mnogostrukim značenjem, kao što su rukovanje, raspolaganje, upravljanje, upotrebljavanje, stručan način rada. U prenesenom značenju, i najširem smislu smisao manipulacije ...

Raspoloženje (psihologija)

U psihologiji, raspoloženje je afektivno stanje. Za razliku od emocija ili osećanja, raspoloženja su manje specifična, manje intenzivna i rede je da ih izazove ili podstakne odredeni podsticaj ili dogadaj. Raspoloženja se obično opisuju kao pozit ...

Rizično ponašanje

Rizično ponašanje je specifični oblik ponašanja za koje je dokazano da povećava prijemčivost za specifične poremećaje zdravlja ili bolest. Prema nekim autorima, rizično ponašanje je posledica svojevrsnog osećanja bespomoćnosti i vrsta kompenzacij ...

Ритуал

Ритуал представља систем правила која одређују понашање појединаца, а која ће бити од симболичког дејства на физички свет. Углавном су условљени факторима културе. Често су праћени речима или гестовима, а могу бити верске или световне природе. Ри ...

Родна и секусална разноликост

Родна и сексуална разноликост односи се на све различитости полних карактеристика, сексуалних оријентација и родних идентитета, без потребе да се специфицира сваки од идентитета, понашања или карактеристика које чине ову плуралност. У западном св ...

Родни идентитет

Родни идентитет је начин на који се појединац идентификује са родним категоријама, нпр. као жена или мушкарац, или у неким случајевима ниједно од тога. Основни родни идентитет се обично формира до треће године старости и изузетно га је тешко пром ...

Сардонски смех

Сардонски смех, чије име потиче из грчког језика, је тзв. усиљени односно горки смех. Јавља се услед грчевитог развлачења лица. Назван је по отровној биљци из Сардиније, због чијег се горког укуса развлаче уста. Фигуративно, сардонски смех означа ...

Социјално поткрепљење

Социјално поткрепљење означава свако спонтано или планирано повећање учесталости јављања извесног социјално пожељног понашања, става или начина мишљења помоћу одговарајућих социјалних стимулуса који представљају позитивно поткрепљење или умањивањ ...

Турски народни обичаји

Турски народни обичаји представљају установљен начин понашања обавезан за све припаднике турске етничке заједнице. Њихова снага и постојаност почивају на поштовању традиције. Свака култура има свој систем обичаја, а њихово кршење је најчешће стро ...

Ум-мозак проблем

Једно од централних питања бихевиоралне неуронауке је питање односа између ума и мозга, такозвани" ум-мозак проблем”. Аристотел је својом филозофијом поставио темеље за схватање да је нематеријална психа ум, душа или дух одговорна за наше понашањ ...

Функционална депресија

Функционална депресија један је од облика измењеног понашања, или термин који се користи за описивање људи лошег расположења, ниске животне енергије и анксиозности. Особе са функционалном депресијом у спољњем свету углавном су продуктивни, веома ...

Quorum sensing

Quorum sensing je način komunikacije izmedu bakterija iste ili različite vrste posredstvom signalnih molekula. Preduslov za ovakav način komunikacije jeste dovoljna gustina bakterijske populacije, u suprotnom signalni molekuli ne mogu da interagu ...

Bezdetstvo

Bezdetstvo je stanje nemanja dece. Bezdetstvo može imati lični, socijalni ili politički značaj. Bezdetstvo, koje može biti prema izboru ili okolnostima, razlikuje se od dobrovoljnog bezdetstva, koje je dobrovoljno nemanje dece, i od antinatalizma ...

Брак и брачни обичаји Срба у 19. веку

Брак и брачни обичаји Срба у 19. веку имали су значајну улогу y народном традиционалном обичајном животу. О њима данас сазнајемо на основу разноврсне грађа о начину склапања брака, о свабденим обичајима и ритуалима везаним за закључење брака и бр ...

Васпитање

Васпитање је процес планског и систематског усавршавања сензомоторних, интелектуалних, емоционалних, моралних и духовних својстава и способности детета, али и одраслог. Као облик социјализације, васпитање је усмерено на уобличавање понашања у соц ...

Два модела детета

Постоје два модела детета и детињства: Емпиријско рационални Митско магијски модел детета Ова два модела се битно разликују по суштини, функцији и пореклу, иако има неких поклапања.

Деда и баба

Деда и баба су родитељи оца и мајке. Готово сваки човек има две бабе и двојицу деда и четири прабабе и четири прадеде итд. Са растом животног века људи тако је и растао број унучади које имају деду и бабу, а понекада и прадеду и прабабу. Заједнич ...

Дете

Дете потомак је људског рода. Дете мушког пола се зове дечак, а женског девојчица. Сваки дечак и девојчица доживљавају разне промене од рођења па до постизања зрелости. Те промене су физиолошке физичке и психичке природе. Може се рећи да дете про ...

Дете у српској патријархалној породици

Породица је универзална људска заједница коју чине одрасли репродуктивно способни партнери и њихово потомство, али и даљи сродници који живе заједно са њима. Породица, поред репродуктивне, привредне и социјалне, има и значајну психолошку, васпитн ...

Дневна брига

Дневна брига су установе и програми који воде бригу о деци, старима или другим особама у зависном положају када њихови родитељи или старатељи нису у прилици да се брину о њима. Појам се односи и на здравствене и социјалне програме за особе са раз ...

Дневна брига о одраслима

Дневна брига о одраслима су програми који обезбеђују личне и социјалне услуге одраслима који нису способни да се брину о себи. Услуге дневне бриге најчешће користе особе са физичким и менталним дисабилитетима чији стараоци морају често да буду од ...

Дневни центар за стара и одрасла лица

Дневни центар за стара и одрасла лица су институционализовани или приватни програми бриге за одрасле особе које су неспособне да се брину о себи, укључујући и особе са менталним хендикепом. Програми у овим институцијама оријентисани су на активно ...

Дом за децу и омладину

Дом за децу и омладину је облик институционалне заштите којим се обезбеђује збрињавање деце без одговарајућег родитељског старања као и деце чији је развој ометен породичним приликама. Домским смештајем обезбеђује се нега, старање о здрављу, васп ...

Дом за децу и омладину ометену у развоју

Дом за децу и омладину ометену у развоју је институција која обезбеђује деци и омладини умерене, теже и тешке или вишеструке менталне ометености у развоју одговарајуће облике васпитања, образовања, оспособљавања за рад у складу са психофизичким с ...

Домаћин

Домаћин је "глава" породице. Овај термин се данас више везује за село где се живи у кући а око куће је окућница која је ограђена тарабом. Домаћин је човек који са породицом живи на имању и он је прва особа која се пита и која одлучује шта ће се с ...

Домаћица

Под термином домаћица се подразумева особа женског пола која није у радном односу, већ обавља "женске" послове по кући.

Istopolno roditeljstvo

Istopolno roditeljstvo je jedan od oblika roditeljstva, koje nakon donošenja stava da homoseksualnost nije bolest, sve više postaje aktuelan oblik odgajanja dece, u specifičnijim uslovima od onih u heteroseksualnom roditeljstvu. Uprkos tome, da j ...

Конкубинат

Конкубинат је појам се односи на стање парова који заједно живе у неформалној заједници без икаквих правних обавеза. Према модерним законима деца рођена у неформалним браковима, уз признање родитеља, имају иста права као и деца рођена у браку, а ...

Кућни мир

Кућни мир подразумева склад и разумевање у породици. За поседовање кућног мира, најважнија је породица. Као што је срце живот за човека, тако је и здрава породица мир за све укућане. Треба уложити све напоре како би ваша породица била духовно здр ...

Маћеха

Маћеха или очева друга жена је жена која деци замењује мајку уколико се њихов отац, после развода или након што је његова супруга преминула, поново ожени. Реч маћеха често има негативну конотацију. У бајкама и причама за децу, на пример Пепељуга, ...

Међународни дан породице

15. мај је Међународни дан породице. Генерална скупштина Организације уједињених нација прогласила је овај празник резолуцијом A/RES/47/237 1993. године. Празником се истиче значај породице у међународној заједници. Први пут је обележен 15. маја ...

Насиље у породици

Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице. Насиље у породици је појам који се обично односи на насиље између супружника или супружничко злостављање, а ...

Нетрадиционална породица

Нетрадиционална породица је појам који се некада користи у пежоративном смислу, да укаже на породице које се не држе неких устаљених норми. Нетрадиционалне породице подразумевају неформалне бракове, породице са хомосексуално оријентисаним чланови ...

Отац

Отац је особа мушког пола која је један од родитеља детету. Код животиња па чак и код сисара улога оца се врло често своди само на оплођавање женке која рођењем потомка постаје мајка. После сексуалног односа он најчешће напушта женку. Али код људ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →