ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20

Биотички фактори

Све биљке и животиње на своме станишту, поред абиотичких фактора средине, условљене су и међусобним односима који су веома комплексни и разноврсни. Ови утицаји који долазе од живих бића називају се биотички фактори средине. Дијеле се на три основ ...

Булозна епидермолиза

Булозна епидермолиза је ретко обољење коже и слузнице, где оштећења настају чак и при слабом додиру или притиску. Оштећења су слична опекотинама, али са стварањем великих површина пликова и рана.

Ваздушно полегање

Ваздушно полегање изводи се током априла месеца са прошлогодишњим леторастима или у касно лето са полуодрвењеним леторастима.

Вироид

Вироид је било који патогени циркуларни једноланчани РНК молекул, без икаквог протеинског омотача, који паразитски живи у биљкама. Поједини вироиди су узрочници значајних биљних обољења, попут вироида вретенасте кртоле кромпира.

Врста (биологија)

У биологији, врста је основна јединица биолошке разноврсности. У научној класификацији, врсти се даје двојно латинско име: род се ставља први, након чега следи посебан епитет. На пример, људи припадају роду Homo и врсти Homo sapiens ; према томе, ...

Геобиологија

Геобиологија проучава интеракције између биосфере и геосфере. У питању је релативно младо и интердисциплинарно поље научног истраживања које комбинује сазнања и методе из многих других области као што су: палеобиологија, микробиологија, биохемија ...

Гравитациона биологија

Гравитациона биологија је научна дисциплина која проучава утицаје које гравитација има на живе организме. Кроз историју живот на Земљи је непрестано еволуирао како би живи свет на њој преживео променљиве услове, као што су промене у клими и карак ...

Дихогамија

Дихогамија означава временско раздвајање експресије пола код хермафродитних организама. Присутна је код појединих врста скривеносеменица, риба и пужева. Дихогамијом се спречава самооплодња, нарочито код биљака. У зависности од прве испољене сексу ...

Еволуција (биологија)

Еволуција подразумева промену наследних особина популације кроз генерације. Ове особине су експресија гена који се током размножавања преносе на потомство. Мутације и друге случајне промене у генима могу довести до појаве нових или промене већ по ...

Асоцијација (заједница)

Виши степен организације од популације у популационој биологији зове се асоцијација или ценоза. Према класификацији распореда животних заједница, изнад асоцијације се налази биоценоза која се састоји од више међусобно усклађених заједница популац ...

Биљна заједница

Биљна заједница или биљна асоцијација је основна јединица за опис мањих просторних целина вегетације у ботаници. Користи се за категорисање биљног покривача, а примењено знање о асоцијацијама у биогеографији за картирање и описивање типова вегета ...

Фитоценологија

За проучавање екологије биљака користи се више разрађених метода. Код ценолошких процена користе се аналитичке вредности, и из њих изведене синтетичке вредности биљних заједница. Аналитичке вредности вегетације су: покривање доминанција степен уд ...

Екосистеми мора

Екосистем мора представља јединство биоценозе и биотопа. Животна заједница у природи мора заузимати неки простор у коме чланови те заједнице задовољавају своје потребе: крећу се, узимају храну, дишу налазе заклон и заштиту. Тај простор се назива ...

Жиг (биологија)

Жиг заједно са стубићeм и плодником формира тучак пистил, који је део гинецеума односно женског репродуктивног органа биљке. Жиг формира дистални односно даљи део стубића. Састоји се из одређених папила које представљају ћелије које учествују у п ...

Жигоспора

Жигоспора је диплоидна репродуктивна фаза у животном циклусу многих гљива и протиста. Жигоспоре настају нуклеарном фузијом хаплоидних ћелија. У гљивама, зигоспоре настају у зигоспорангији након спајања специјализованих пупавих структура, од мицел ...

Изумирање

Изумирање или екстинкција је крај постојања одређеног биолошког таксона, најчешће врсте. Одређује се као смрт последње јединке одређене врсте, мада је сама врста осуђена на изумирање много пре тога. Уколико је изумирање настало дубоко у геолошкој ...

Кама сутра

Кама сутра књижевни је рад у коме се састоји практични савети приликом секса. Писан је санскритом, књижевним језиком старе Индије. У великој мери рад је у прози. Kāma значи сензуалност или сексуално задовољство, и sūtra у буквалном смислу значи к ...

Клица (биологија)

Клица је мала, још неразвијена биљка. Налази се у семену, а настаје спајањем мушке и женске полне ћелије у плоднику тучка. Обично се на њој разликују следећи делови: корен стабаоце пупољак један или два котиледона код скривеносеменица. Биљке са ј ...

Ксенобиологија

Ксенобиологија једно је од истраживачких подручја у оквиру синтетичке биологије, које проучава и истражује могућности синтезе и манипулације биолошким компонентама и системимима. Она је по својој суштини облик биологије, још увек недовољно непозн ...

Култиген

Култиген је одомаћени организам који нема одговарајућу дивљу форму од које је потекао. Ово може да се деси из два разлога: као последица изумирања дивљег облика или због толике измењености културног облика да он може да се класификује као друга в ...

Лупа

Лупа, увеличавајуће стакло, повећало, је најједноставнији оптички инструмент којим можемо увећати слику блиског предмета. Лупа је оптички инструмент којим се увећава слика предмета, онолико пута, колико је пута увећан угао под којим видимо предме ...

Мајка

Мајка је типично биолошки или социјални женски родитељ детета, док се мушки родитељ назива оцем. Материнска љубав представља осећања која мајка гаји према свом детету. У случају сисара као што су људи, мајка носи своје дете које се прво назива ем ...

Међународни кодекс номенклатуре алги, гљива и биљака

Међународни кодекс номенклатуре алги, гљива и биљака, скраћено ICN, систем је којим се класификују природни биљни облици. Основа научних имена је латински језик, грчки језик, или су имена латинизирана. На пример бедрница, српска панчићија или Pan ...

Мезијска буква

Мезијска буква Czecz) по својим основним карактеристикама слична је европској букви, па се дуго времена и детерминисала као таква. Тек су новија истраживања током 20. века показала да се она на подручју Балканског полуострва по многим особинама р ...

Стефан Шулцер Мигенбург

Стефан Шулцер Мигенбург био је мађарско - хрватски војни официр и миколог. Шулцер Мигенбург рођен је у сиромаштву, у распаднутом дворцу на периферији Аустроугарске империје. Мајка му је умрла у раном детињству. Веома строг отац, пензионисан офици ...

Миграције (генетика)

Миграције представљају основни механизам којим се остварује размена гена између популација исте врсте. Њиховим деловањем може се пореметити генетичка равнотежа популације. Облици миграција су: емиграције – кретање јединки из дате популације у нек ...

Микроскоп

Микроскоп, справа којом се посматрају невидљиви или слабо видљиви блиски објекти. Помоћу електромагнетних зрачења различитих таласних дужина, користећи физичка својства дата у њиховој структури, законитостима лома и отклона, увећава слике посматр ...

Молекуларни маркер

Молекуларни маркери су фрагменти ДНК који служе као маркери за праћење преноса делова хромозома са једне генерације на другу. Дакле, ако алел носи појединачни X код његовог оца, али не и његове мајке, појединац добија маркер свог оца. Молекуларни ...

Морске игле

Морске игле или иглице су породица риба које су првенствено повезане са врло плитким морским стаништима или површином отвореног мора. Неки родови укључују врсте које се налазе у морском и слатководном окружењу, док се неколико родова ограничава н ...

Морски пјетлић

Морски пјетлић, познат и као медитерански тарсус је риба која претежно живи на дну тропских топлих вода с обје стране Атлантског океана. На америчкој страни, настањује сјеверне воде океана, надомак Масачутеса а крајње јужно станиште су топле воде ...

Неуронауке

Неуронауке су широка биолошка област која се бави научним истраживањима нервног система. Предмет истраживања неуронаука су структура, функције, генетика и еволуција, развиће, биохемија, физиологија, фармакологија и патологија нервног система. Тра ...

Неуронска мрежа

Неуронска мрежа је један облик имплементације система вештачке интелигенције, који представља систем који се састоји од одређеног броја међусобно повезаних процесора или чворова, или процесних елемената које називамо вештачким неуронима. Тело неу ...

Нивои организације живог света

Биолошка организација је хијерархија комплексних биолошких структура и система који дефинишу живот користећи редукционистички приступ. Традиционална хијерархија, иде од атома до биосфере. Највиши нивои се обично називају еколошка организација, ил ...

Номенклатура (биологија)

Номенклатура, као биолошка дисциплина, обухвата скуп правила која одређују употребу и давање имена организмима. Традиционално, постоје ботаничка и зоолошка номенклатура, као и њихови међународни кодови. Име дисциплине потиче од грчке речи ονοματο ...

Оптички микроскоп

Оптички - светлосни микроскоп је оптички инструмент који користи део електромагнетног спектра - видљиву светлост, за повећње слика малих, голим оком невидљивих блиских објеката, као и за раздвајање блиских тачака на њима. Он је први пронађени тип ...

Osobina

Osobina je element opisa jedinki i grupa živih bića. Induvidualna biološka promjenljivost svake vrste živih bića obuhvata sve komponente individualne osobenosti ili individualnosti i grupne samobitnosti u morfološko–anatomskom, biohemijsko–fiziol ...

Отисак спора

Отисак спора или отрусина је својеврстан генетски запис гљиве. Са њега се могу читати многе важне информације о појединој врсти гљива. Овом методом одређује се боја, облик ламела и величина шешира. Отисак спора је најпоузданији начин за детермина ...

Педосфера

Педосфера је спољашњи слој Земље, који се састоји од земљишта. Педосфера се налази на граници контакта и интеракције - атмосфере, литосфере, хидросфере и биосфере, где је густина животних супстанци максималне вредности. Педосфера је дебљине - 1.5 ...

Плава краба

Плава краба, позната и под називом атлантска плава краба, јесте врста крабе која се изворно може пронаћи у водама западног Атлантског океана и Мексичког залива. Плава краба има велики кулинарски и еконосмки значај у Сједињеним Америчким Државама, ...

Поврће

Поврће је заједнички назив за култивисане биљке или њихове делове које се користе за људску исхрану. За јело се припрема на различите начине. Употребљава се и као свеже и као конзервисано. Богато је угљеним хидратима и беланчевинама, на њихов уку ...

Полно размножавање биљака

Полно размножавање одликује се тиме што се образују две физиолошки различите полне ћелије или гамети.Спајањем гамета постаје нови продукт, који уједињује карактере и мушког и женског гамета – то је зигот.Полно размножавање има велики значај за ев ...

Породичне констелације

Породичне констелације, породични распоред или поредак љубави представљају алтернативну терапеутску методу креирану од стране Берта Хелингера 1990-их година. Заснована је на терапији породичних система, егзистенцијалној феноменологији по Мартину ...

Развој мозга у раном развоју деце

Научно је добро потврђено да су ране године критичне у формирању интелигенције, личности, социјалног понашања, и да ефекти запостављања у раном добу могу бити кумулативни. Истраживање сугеришу да постоје критичне тачке у развоју деце када им је в ...

Салвиниалес

Салвиниалес је сав воден и разликује се од свих осталих папрати по томе што су хетеророспорни, што значи да стварају две различите врсте спора мегаспоре и микроспоре које се развијају у две различите врсте гаметофита женски и мушки гаметофити, ре ...

Сапротрофи

Сапротрофи су организми који се хране мртвом органском материјом. Други називи за ову групу организама су и сапроби или сапробионти. Спадају у ред хетеротрофних организама, који немају способност да сами стварају храну од неорганске материје, већ ...

Сексуална диференцијација

Сексуална диференцијација се може дефинисати као фенотипски развој карактеристика које су последица дејства хормона произведених након детерминације гонада. Код сисара, што важи и за човека, сексуална диференцијација зависи од гонада само у случа ...

Симбиоза

Симбиоза је међусобно дејство две различите врсте организама које живе у блиској заједници дуг временски период успостављена због користи барем једног од њих. У симбиози већи од организама је обично домаћин, а други је паразит или мутуалист. Поја ...

Симетрија тела

Под симетријом тела подразумевамо организацију појединих делова тела према одређеним осама симетрије. Потпуно одсуство симетрије присутно је код неких протиста, појединих гљива, и ретких животиња и биљака.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →