ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115

Strukturna formula

Strukturna formula hemijskog jedinjenja je grafička reprezentacija molekulske strukture, koja prikazuje kako su atomi uredeni. Hemijsko vezivanje unutar molekula je prikazano, bilo eksplicitno ili implicitno. Takode se koristi nekoliko drugih for ...

Fotohemija

Fotohemija je poddisciplina hemije koja izučava hemijske reakcije koje se odvijaju uz apsorpciju svetla na atomima ili molekulima. Primeri fotohemijskih reakcija iz svakodnevnog života su fotosinteza, degradacija plastike i formiranje Vitamina D ...

Spektrofotometrija

U hemiji, spektrofotometrija je kvantitativno merenje reflektivnih ili transmisionih osobina materijala kao funkcija talasne dužine. Ona obuhvata spektroskopska merenja vidljivom, blisko-ultravioletnom, i blisko-infracrvenom svetlošću. Spektrofot ...

Загађење воде

Загађење воде је контаминација водених система. Загађење воде се јавља кад се загађивачи директно или индиректно испуштају у воду без адекватног третмана за уклањање штетних једињења. Загађење воде утиче на биљке и организме који живе у тим воден ...

Хидроксид

Хидроксиди су једињења типа M x која дисоцијацијом дају хидроксидне јоне. Хидроксиди могу да буду базни или амфотерни. Хидроксид је исто тако диатомски анјон са хемијском формулом OH −. Хидроксид се састоји од атома кисеоника и водоника које држи ...

Hidronijum

U hemiji, hidronijum jon je katjon H 3 O +. To je tip oksonijum jona proizvedenog protonacijom vode. Ovaj katjon se često koristi za predstavljanje prirode protona u vodenom rastvoru, gde je proton visoko solvatisan. Realnost je daleko komplikova ...

Кисела киша

Кисела киша је киша или било која друга падавина загађена сумпор диоксидом, азотним оксидима и другим хемијским једињењима. Док је уобичајена pH вредност кише око 5.5, pH вредност киселе кише је између 4 и 4.5. То значи да она садржи отприлике 40 ...

Напон паре

Напон паре - је притисак паре изнад течности. Молекул на површини течности може у судару сам молекулом из унутрашњости да добије компоненту брзине нормалну на површину течности и да се тако откине са површине. То је добро познати процес испаравањ ...

Озон

Озон је троатомски молекул који се састоји од три атома кисеоника. Озон је алотропска модификација кисеоника која је много нестабилнија од уобичајеног двоатомског облика, O 2. На стандардним условима озон је плавичасти гас који на температури исп ...

Хемијска потреба кисеоника

У хемији животне средине, хемијска потреба кисеоника је индикативна мера количине кисеоника која се потроши при реакцијама у датом раствору. Обично се изражава као маса потрошеног кисеоника у запремини раствора која у јединицама СИ износи милигра ...

Mikrocistin

Mikrocistini su klasa toksina koji proizvode pojedine slatkovodne cijanobakterije; prvenstveno Microcystis aeruginosa, mada i druge Microcystis vrste, kao i članovi Planktothrix, Anabaena, Oscillatoria i Nostoc rodova. Preko 50 različitih mikroci ...

Evropska hemijska agencija

Evropska hemijska agencija je agencija Evropske unije koja upravlja tehničkim, naučnim i administrativnim aspektima implementacije regulacije Evropske unije zvane Registracija, evaluacija, Autorizacija i restrikcija hemikalija. ECHA je vodeća sil ...

Registar toksičnih efekata hemijskih supstanci

Registar toksičnih efekata hemijskih supstanci je baza podataka informacija o toksičnosti sastavljena od javno dostupne naučne literature bez pozivanja na valjanost ili korisnost prijavljenih studija. Do 2001 nju je održavao Američki Nacionalni i ...

Suzavac

Suzavac, ranije poznat kao lahrimacioni agens ili lahrimator, ponekad se kolokvijalno naziva mejs, je hemijsko oružje koje uzorkuje oštru iritaciju očiju, pluća i kože, bol, krvarenje i čak slepilo. U oku, on stimuliše nerve suznih žlezda da proi ...

Европска мрежа младих хемичара

Европска мрежа младих хемичара је огранак младих научника у оквиру Европског хемијског друштва. Ова организација младих људи окупља хемичаре до 35 година старости, при чему је једини услов да буду чланови свог националног хемијског друштва.

Фарадејево друштво

Фарадејево друштво било је британско учено друштво за проучавање физичке хемије, основано 1903. године у Лондону и названо у част енглеског научника Мајкла Фарадеја. Након 77 година постојања, 1980. се објединило са још неколико сличних организац ...

Индустрија боја и лакова

Индустрија боја и лакова је грана индустрије која се бави прерадом хемијских продуката и производњом боја, лакова, пигмената и премаза. Ослања се делимично на нафтну индустрију. У Србији постоји неколико фабрика које се баве овом делатношћу: Инду ...

Индустрија пољопривредних хемикалија

Индустрија пољопривредних хемикалија је грана индустрије која се бави производњом хемикалија потребних у пољопривредним делатностима, попут ђубрива, пестицида и сл.

Индустрија хемијских производа

Индустрија хемијских производа је грана индустрије која се бави производњом хемијских једињења, гасова и др. Делимично се ослања на нафтну индустрију.

Козметичка индустрија

Козметичка индустрија је грана индустрије која се бави производњом хемијских препарата који се користе за чишћење и полирање, како у самој индустрији тако и у домаћинствима и препарата за личну хигијену. Ослања се на продукте који се добијају хем ...

Лукоил Србија

Лукоил Србија је акционарско друштво за промет нафтних деривата. "Лукоил Србија" АД је други по величини дистрибутер нафтних деривата у Србији и задовољава једну петину укупних потреба тржишта нафтних деривата. Српско предузеће "Беопетрол" је окт ...

Нафтна индустрија

Нафтна индустрија је грана индустрије која се бави истраживањем, експлоатацијом, прерадом и рафинисањем нафте и њених деривата, као и природног гаса. Највећа налазишта нафте и природног гаса налазе се на Арабијском полуострву, у Северном мору и М ...

Нафтна индустрија Србије

Нафтна индустрија Србије српска је нафтна компанија у већинском власништву руског Гаспрома. Основне делатности компаније су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области енергетике ...

Хемијска индустрија

Хемијска индустрија је грана индустрије која хемијским путем прерађује биљне, животињске и минералне сировине, као и разне отпатке. Има изузетно широк спектар деловања и обухвата већину грана индустрије, служећи се њиховим сировинама. Хемијска ин ...

Петрохемија (Панчево)

Петрохемија − Панчево окупља девет базних погона. Фабрика ПЕВГ − Полиетилен високе густине, пластика Фабрика ПВЦ − Поливинилхлорид за производњу ПВЦ цеви и фитинга фабрика НИЈЕ оштећена током бомбардовања 1999. године, али не ради од бомбардовања ...

Degazolinaža

Degazolinaža je postupak kojim se iz vlažnog prirodnog gasa, izdvajaju tečni naftni gas i ugljovodonici višeg reda - iz kojih se kasnije dobija laki benzin, a pri kome ostaje suvi prirodni gas.

Rafinerijski gasovi

Rafinerijski gasovi su gasovi koji nastaju prilikom prerade nafte ili produkata njene prerade. Frakcionisanjem se uglavnom odbijaju zasićenu ugljovodonici; krekovanjam i reformisanjem uglavnom nezasićeni, olefinski ugljovodonici. Ovi gasovi se ob ...

Ензимска кинетика

Ензимска кинетика је област која изучава брзине хемијских реакција катализованих ензимима. Проучавање и познавање ензимске кинетике даје увид у механизме по којима се одвијају ове реакције. Између осталог стиче се увид и у њихову улогу у метаболи ...

Реакције на површини

Реакције на површини су физичко-хемијске реакције, чији се бар један стадијум механизма дешава на граници фаза између материјала и његове околине. Појава реакција на површини је у блиској вези са хетерогеном катализом. Параметар који се често кор ...

Konstanta brzine hemijske reakcije

U hemijskoj kinetici konstanta brzine hemijske reakcije k ili λ {\displaystyle \lambda } je kvantitativna mera brzine hemijske reakcije. Za hemijsku reakciju gde supstance A i B reaguju i proizvode C, brzina reakcije ima oblik: Reaction: A + B → ...

Prelazno stanje

Prelazno stanje ili tranziciono stanje hemijske reakcije je specifična konfiguracija duž reakcione koordinate. Ono se definiše kao stanje koji korespondira najvišoj potencijalnoj energiji duž date reakcione koordinate. U toj tački, podrazumevajuć ...

Хемијска формула

Хемијска формула или молекулска формула је формула која показује врсту и број атома који чине неки молекул. Молекулске формуле су ознаке хемијских једињења, облик приказивања њихових молекула; поред квалитативног састава, оне показују и квантитат ...

Analog prelaznog stanja

Analozi prelaznog stanja, su hemijska jedinjenja sa hemijskom strukturom koja podseća na prelazno stanje molekula supstrata u enzimski katalizovanoj hemijskoj reakciji. Enzimi formiraju interakcije sa supstratom putem naprezanja i distorzija, čim ...

ChEBI

Hemijski entitet sa biološkim značajem je baza podataka i ontologija molekulskih entiteta za fokusom na mala hemijska jedinjenja. Ta jedinjenja su bilo prirodni ili sintetički proizvodi koji se koriste za pravljenje promena u procesima živih orga ...

Funkcijski analog

Funkcijski analozi, su jedinjenja koja imaju slične fizičke, hemijske, biohemijske, ili farmakolološke osobine. Primer funkcijskih analoga su morfin i heroin. Funkcijski analozi ne moraju da imaju slične hemijske strukture, drugim rečima oni ne m ...

Geminalni

U hemiji, termin geminalni označava odnos izmedu dve funkcionalne grupe koje su vezane za isti atom. Prefiks gem se primenjuje u hemijskim imenima za označavanje ovog odnosa, npr. gem -dibromid. Sledići primer pokazuje konverziju cikloheksil meti ...

Hanč-Vidmanova nomenklatura

Hanč-Vidmanova nomenklatura je tip sistematske hemijske nomenklature koja se koristi za imenovanje heterocikličnih nerazgranatih struktura koje imaju do deset članova prstena. Neka od uobičajenih heterocikličnih jedinjenja su zadržala imena koja ...

Internacionalni hemijski identifikator

Internacionalni hemijski identifikator je tekstualni identifikator hemijskih supstanci. On je dizajniran da bude standard kodiranja molekulske informacije koji je jednostavan za čitanje, i istovremeno prikladan za pretragu informacija u bazama po ...

IUPAC номенклатура

IUPAC номенклатура је систем за именовање хемијских једињења и уопште описивање хемијске науке. Развијен је и ажурира се под окриљем Међународне уније за чисту и примењену хемију.

IUPAC knjige

IUPAC knjige sadrže kompletnu listu definicija odredenih od IUPAC-a. Takode se nazivaju i obojene knjige. Postoji sedam, odnosno osam ovih knjiga: Zlatna, Zelena, Plava, Ljubicasta, Narandzasta, Bela, Crvena. Takodje postoji i Srebrna knjiga. Pos ...

Medunarodna unija za biohemiju i molekularnu biologiju

Medunarodna unija za biohemiju i molekularnu biologiju je medunarodna nevladina organizacija koja se bavi biohemijom i molekularnom biologijom. Osnovana je 1955. kao Medunarodna unija za biohemiju. Medunarodna unija za biohemiju i molekularnu bio ...

Preferentno IUPAC ime

U hemijskoj nomenklaturi, preferentno IUPAC ime je jedinstveno ime, dato hemijskoj supstanci i preferentno medu mogućim imenima definisanim na bazi IUPAC nomenklature. "Preferentna IUPAC nomenklatura" pruža grupu pravila za izbor imena u situacij ...

SMILES

SMILES, ili pojednostavljena molekulska specifikacija inputnih linijskih podataka, je specifikacija za nedvosmisleno opisivanje strukture hemijskih molekula koristeći relativno kratke ASCII nizove simbola. SMILES niske se mogu učitati u većinu mo ...

Strukturni analog

U hemiji, strukturni analog, takode poznat kao hemijski analog ili jednostavno analog, je jedinjenje koje ima sličnu strukturu sa nekim drugim jedinjenjem, ali se razlikuje od njega u pogledu pojedinih komponenti. Ono se može razlikovati u jednom ...

Vicinalni (hemija)

U hemiji vicinalni označava dve funkcionalne grupe vezane za dva susedna atoma ugljenika. Na primer molekul 2.3-dibromobutan ima dva vicinalna atoma broma, a 1.3-dibromobutan nema. Slično tome u gem-dibromidu prefiks gem, skraćeno od geminalni, o ...

Hemijska ligacija

Hemijska ligacija je set tehnika koje se koriste za stvaranje dugačkih peptidnih ili proteinskih lanaca. To je drugi stepen u konvergentnom pristupu. Prvo se manji peptidi sa 30-50 aminokiselina pripreme konvencionalnom hemijskom sintezom peptida ...

Hemijska sinteza

Hemijska sinteza je namensko izvršavanje hemijskih reakcija s ciljem formiranja jednog ili više proizvoda. Ovaj proces tipično obuhvata niz fizičkih i hemijskih manipulacija. Pod modernim laboratorijskim uslovima, hemijski sintetički procesi su p ...

Konvergentna sinteza

U hemiji konvergentna sinteza je strategija čiji objektiv je poboljšanje efikasnosti multi-stepene hemijske sinteze, najčešće u oblasti organske sinteze. U linearnoj sintezi sveukupni prinos brzo opada sa svakom subsekventnom reakcijom: A → B → C ...

Prekurzor (hemija)

U hemiji, prekurzor je jedinjenje koji učestvuje u hemijskoj reakciji kojom se proizvodi neko drugo jedinjenje. U biohemiji se termin prekurzor specifično koristi za hemijsko jedinjenje koje prethodi drugom jedinjenju u metaboličkom putu.

Veštačka sinteza gena

Veštačka sinteza gena je proces sinteze gena in vitro bez korišćenja DNK uzorka kao inicijalnog templeta. Jedan od glavnih metoda je oligonukleotidna sinteza iz digitalnih genetičkih sekvenci i naknadno spajanje proizvedenih fragmenata. U kontras ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →