ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 108

Zelena hemija

Zelena hemija je naučno polje koje obuhvata hemijska istraživanja i inženjerstvo čiji fokus je na dizajnu proizvoda i procesa koji minimizuju upotrebu i formiranje hazardnih supstanci. Dok se hemija životne sredine bavi prirodnim okruženjem i hem ...

Гасна хроматографија

Гасна хроматографија или Гасно-течна хроматографија, је хроматографска метода раздвајања и детекције органских једињења. Код ове инструменталне методе мобилна фаза је и уједно носећи гас, обично инертан или гас који не реагује са испитиваним узор ...

Гасно хроматографски стабилне комплексне смеше

Стабилне комплексне смеше у гасној хроматографији су карактеристике на које се често наилази код испитивања, нарочито сирове нафте, и које захтевају комплексна решења ради идентификације компоненти. Разлог ове појаве, гасно хроматографске аномали ...

Istorija hemije

Istorija hemije obuhvata vremensko razdoblje od antičkih vremena do današnjice. Do oko 1000 pne, civilizacije su koristile tehnologije koje će vremenom formirati osnovu raznih grana hemije. Primeri su ekstrakcija metala iz ruda, pravljenje grčari ...

Flogistonska teorija

Flogistonska teorija je nekadašnja naučna teorija koja postulira da je elemenat sličan vatri zvani flogiston sadržan unutar zapaljivih tela i da se oslobada tokom sagorevanja. Ime potiče od antičke grčke reči φλογιστόν phlogistón, čiji koren je r ...

Istorija molekularne biologije

Istorija molekularne biologije je počela tokom 1930-tih konvergencijom različitih, ranije zasebnih bioloških i fizičih disciplina: biohemije, genetike, mikrobiologije, virologije i fizike. U nadi da će razumeti život na njegovom najosnovnijem niv ...

Мицела

Мицела је скуп колоидних димензија које настају приликом растварања и груписања линеарних молекула који имају поларну групу на једном крају, а неполарну групу n-) на другом крају.

Adsorpcija

Adsorpcija je proces koji se dešava kada se gasni ili tečni rastvor akumulira na površini nekog čvrstog materijala ili, rede, tečnosti, formirajući molekularni ili atomski film. Ovaj pojam se često zamijenjuje sa pojmom apsorpcije, medutim reč je ...

Disperzija (hemija)

Disperzija je sistem u kome su distribuirane čestice jednog materijala raspršene u kontinuiranoj fazi drugog materijala. Ove dve faze mogu biti u istom ili različitim stanjima materije. Disperzije se klasifikuju na više različitih načina, uključu ...

Suspenzija (hemija)

U hemiji, suspenzija je heterogeni fluid koji sadrži čvrste čestice koje su dovoljno velike da se mogu istaložiti. Obično moraju biti veće od 1 mikrometra. Čvrsta materija je raspršena u fluidu mehaničkim uticajem. Za razliku od koloida, suspenzi ...

Tenzidi

Tenzidi ili surfaktanti su supstance koje snižavaju površinski napon vode u odnosu na vazduh ili u odnosu na graničnu površinu sa drugim supstancama. Reč surfaktant potiče od engleskog naziva za površinski aktivne supstance - surf ace act ing a g ...

Кристалографија

Кристалографија је експериментална наука која се бави одређивањем распореда атома у кристалном чврстом материјалу. Реч "кристалографија" изведена је од грчких речи crystallon "хладна кап, смрзнута кап", с тим да се њено значење проширује на све ч ...

Анизотропија

Анизотропија - је неједнакост физичких својстава средине на различитим правцима унутар те средине. Уопштено говорећи, по једном својству средина може бити изотропна, а по другом анизотропна. Степен анизотропије анизотропне средине такође се може ...

Braveova rešetka

Braveova rešetka u fizici čvrstog stanja, je periodični beskonačni skup čvorova u ravni koji imaju isti raspored i orijentaciju, nezavisno iz koje se tačke se posmatra. Braveova rešetka se može definisati i kao skup svih čvorova odredenih vektoro ...

Графит

Графит је минерал и једна је од три стабилне алотропске модификације угљеника, међу којима је најчешћа и најстабилнија управо графит. Сиве је боје. Графит најчешће поседује хексагоналну решетку, а веома ретко се појављује у ромбоедричној. Атоми у ...

Ада Јонат

Ада Е. Јонат је израелски кристалограф, најпознатија по свом пионирском раду на структури рибозома. Тренутно је директор Helen and Milton A. Kimmelman центра за биомолекулске структуре и члан већа научног института Вајзмен. 2009. године је добила ...

Кристал

У хемији и минералогији, кристал представља чврсту материју чији су констутивни елементи атоми, молекули, или јони а који граде правилну унутрашњу структуру. Реч кристал потиче од грчке речи "κρύσταλλος" која значи чисти лед, и некада се односио ...

Кристална решетка

Кристална решетка представља уређени распоред елементарних јединки супстанце у простору. Распоред елементарних јединки правилно се понавља у свим правцима градећи кристалну решетку. Кристална решетка је изграђена од елементарних ћелија које могу ...

Кристална структура

Кристална структура је карактеристика чврстих тела, која је одређена правилном структуром честица од којих је тело грађено. Оваква чврста тела чији су атоми или атомске групе правилно просторно распоређени називају се кристалима. Правилности прос ...

Кристалне системе

Кристална система је просторна категорија, којом се карактерише симетрија структуре у три димензије са транслаторном симетријом у три правца, и дискретном класом група тачака. Основно у кристалографији, је категоризација кристала. Постоји 7 крист ...

Милерови индекси

Милерови индекси представљају систем кристалографске нотације равни у Бравеовим кристалним решеткама. Индексе представљају три цела броја ℓ, m, n {\displaystyle \ell,m,n} која записана у заградама {\displaystyle } одређују раван кристала. Ако пос ...

Моноклинична кристална система

У кристалографији, моноклинична кристална система је једна од 7 кристалних система. Кристална система је дефинисана са три елементарна вектора и три угла између њих којима се дефинише кристалографски осни крст. Моноклинична система има неједнаке ...

Рендгенска кристалографија

Рендгенска структурна анализа је техника за испитивање кристалних супстанци, која користи дифракциону слику добијену расејавањем рендгенског зрачења на испитиваном кристалу. Основни циљ РСА је одређивање кристалне и молекулске структуре испитиван ...

Ромбична кристална система

У кристалографији, ромбична кристална система представља један од 7 модела по којима се у природи одвија кристализација. Окарактерисана је са три међусобно управна елементарна вектора различитих дужина. α = β = γ = 90° Ромбична решетка може бити ...

Ромбоедарска кристална система

У кристалографији ромбоедарска кристална система представља један од 7 начина кристализације у природи. Ромбоедарска кристална система је дефинисана са три по дужини међусобно једнака елементарна вектора транслације који нису међусобно управни, о ...

Тесерална кристална система

Кристална решетка тесералне системе окарактерисана је са три вектора елементарне транслације па кристалографски осни крст има три осе исте дужине и међусобно управне. a = b = c, α = β = γ = 90° Кристална решетка је са три осе четвртог степена и м ...

Тетрагонална кристална система

У кристалографији тетрагонална кристална система је једна од 7 могућих начина кристализације у природи. Тетрагонална система се дефинише преко три вектора елементарне транслације од којих су два једнаке дужине, а сва три вектора су управна један ...

Триклинична кристална система

У кристалографији, триклинична кристална система је једна од седам могућих кристалних система. Одликује се са три елементарна вектора транслације који међусобно стоје под угловима који су различити од 90°. У триклиничној системи све три дужине ел ...

Хексагонална кристална система

У кристалографији хексагонална кристална система је једна од 7 могућих облика кристализације у природи. Хексагонална кристална решетка карактерише се са три вектора елементарне транслације од којих су две једнаке дужине а трећи различит. За објаш ...

Dendrit (kristal)

Dendrit je kristal koji se pojavljuje kod nestabilne kristalizacije ili kod brzog hladenja rastvora, a znači oblik kristala nalik krošnji stabla ili tvorevinu nalik grančici paprati. Grananje je pojava spore difuzije molekula.

Fotografija 51

Fotografija 51 je naziv difrakcionog snimka DNK koji je napravio Rejmond Gosling dok je radio kao postdiplomski student pod nadzorom Rozalind Franklin 1952, koji je bio kritični dokaz u identifikaciji strukture DNK. Fotografija je snimljena dok j ...

Kristalizacija

Kristalizacija je nastajanje kristala u kojem se osnovne čestice pravilno slažu u prostoru stvarajući kristalnu strukturu. U prirodi kristali mogu nastati na različite načine: iz vodenih i drugih rastvora pri sobnoj temperaturi, iz vrućih rastvor ...

Kristalografski informacioni fajl

Kristalografski informacioni fajl format je standardni tekst format za predstavljanje kristalografskih informacija, koji je objavila Internacionalna kristalografska unija. CIF je razvila IUCr Radna grupa za kristalografske informacije u poduhvatu ...

Patersonova funkcija

Patersonova funkcija se koristi za rešavanje faznog problema u kristalografiji X-zracima. Nju je uveo 1935. Artur Lindo Paterson dok je radio kao gostujući istraživač u laboratoriji Bertrama Eugena Varena na MIT-u. Patersonova funkcija je definis ...

Сублимација (физика)

Сублимација је директни прелазак супстанце из чврстог у гасовито агрегатно стање без течног међустања. Сублимација је један од фазних прелаза. Сублимација је ендотермни процес који се одвија на температурама и притисцима испод тројне тачке супста ...

Centrifuga

Ova metoda u laboratoriji je posebno korisna prilikom dobijanja smeše pri kojoj je jedna supstanca sitno dispergovana u drugoj, odnosno u rastvaraču. Praktično postoje dva tipa centrifuga: sitaste i sedimentacione. U laboratoriji se češće koriste ...

Peptidni maseni otisci prstiju

Peptidni maseni otisci prstiju analitčka su tehnika za identifikaciju proteina u kojoj se nepoznati protein prvo preseca u manje peptide, čije apsolutne mase se mogu precizno meriti masenim spektrometrom, kao što je MALDI-TOF ili ESI-TOF. Metod j ...

TUNEL esej

TUNEL dUTP Nick-End Labeling) je metod koji se koristi za ispitivanje apoptoze. Bazira se na činjenici da se, prilikom apoptoze, molekul DNK seče na manje dvolančane oligonukleotidne fragmente veličine 180-200 baznih parova. Terminalna deoksinukl ...

Бихнеров левак

Бихнеров левак је део лабораторијског прибора који се користи код вакуум-филтрације. Углавном се производи од порцелана, а у мањој мери и од стакла и пластике. На врху косог дела налази се цилиндар са перфорисаним дном. Хиршов левак има сличан из ...

Бунзенов пламеник

Бунзенов пламеник, који је измислио Роберт Бунзен, део је стандардне лабораторијске опреме. Користи се за загревање и стерилизацију. Бунзен је 1857. године објавио свој рад, и он је био прихваћен од стране његових колега. Бунзенов пламеник се тре ...

Elektronski mikroskop

Elektronski mikroskop izumljen u Nemačkoj 1932, a širu je biološku primenu ostvario je tokom ranih pedesetih, s radom Deorga Palada, Fritiofom Sjestrandom, i Kitom Porterom, koji su bili medu njegovim prvim istaknutim korisnicima. Umesto vidljive ...

Ерленмајерове боце

Ерленмајерове боце или ерленмајерове тиквице или ерленмајери су лабораторијске боце посебне конусне изведбе које спадају у лабораторијско посуђе. Изумио их је њемачки хемичар Рихард Август Карл Емил Ерленмајер 1860. године и по њему су добиле име.

Капиларна цев

Капиларна цев или капиларни суд је свака цев чији је пречник врло мали, обично краћи од 1 mm. Назив речи потиче од речи капилар, што значи танко или длака. У овако уским цевима на местима додира зида цеви и течности у њој, долазе до изражаја мног ...

Лабораторијски прибор

Лабораторијски прибор, опрема у хемијским, физичким, биолошким и другим лабораторијама којим се изводе анализе, мјерења, провјере, експерименти. Лабораторијски прибор може бити једноставна као и сложена специјализована опрема направљен од стакла, ...

Нуклеарна магнетна резонанција

Нуклеарно-магнетно-резонантна спектроскопија је свестрана спектроскопска дисциплина која може да региструје сигнале атома из различитих положаја у молекулу и при томе да сваки сигнал доведе у везу са неком од познатих спинских интеракција, главни ...

Peščano kupatilo

Peščano kupatilo je deo laboratorijskog pribora koji se sastoji od kontejnera napunjenog zagrejanim peskom. Ono se koristi za omogućavanje ravnomernog zagrevanja posude koja se nalazi u njemu, najčešće tokom hemijske reakcije. Peščano kupatilo se ...

Спектрометар

Спектрометар, спектрофотометар, спектрограф или спектроскоп је инструмент који се користи за мерење особина светлости у посебном делу електромагнетског спектрума. Најчешће се користи у спектроскопској анализи за идентификовање материјала. Непозна ...

Термометар

Термометар у значењу "топло” и μετρέω: метим, "мерење”) је мерни инструмент који мери температуру користећи неколико различитих принципа. Заснива се на чињеници да се два тела доводе на исту равнотежну температуру, па је температура коју показује ...

Хемијски лабораторијски прибор

Хемијски лабораторијски прибор обухвата опрему која се користи у хемијским лабораторијама. Делимо га на стаклено посуђе, порцеланско посуђе, прибор за загревање, метални прибор и остали прибор.

Хроматографија

Хроматографија је назив за групу лабораторијских техника за раздвајање компоненти смеша. Под хроматографијом се подразумевају различите методе које се заснивају на различитој расподели компонената узорка између две фазе, од којих је једна мобилна ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →