ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100

Poštansko sanduče

Poštansko sanduče je sandučić u koji korisnici mogu ubaciti obične pismonosne pošiljke kako bi ih davalac poštanskih usluga otpremio primaocima. Koristi se i naziv poštanski kovčežić jer se pod terminom poštansko sanduče podrazumeva i sanduče u k ...

Премореност (безбедност)

Премореност је стање организма настало прикупљањем замора, као резултат несклада између замора и одмора. Често када се говори о појави замора, мешају се појмови" замор ", премореност "и" умор ". Понекад се умором зове лаки облик замора. Ова збрка ...

Процењено време доласка

Процењено време доласка или ЕТА је мера када се брод, возило, авион, теретно возило, возило хитне службе или рачунарска датотека очекује да стигне на одређено место. Најчешће се користи у јавном превозу, где се кретање воза, аутобуса, авиона и сл ...

ПТТ

ПТТ је акроним од Пошта, Телеграф и Телефон. Током двадесетог века то је био уобичајени назив за монополистичка предузећа која су пружала наведене услуге. Развојем технологије, било је природно да Пошта, као предузеће које се бавило преносом пору ...

Пут

Пут, цеста или друм је део земљишта, најчешће трака, који је припремљен за одвијање саобраћаја и који повезује две дестинације. У најширем смислу, путем се сматра свака површина на којој се одвија саобраћај. Према значају за саобраћај путеви се, ...

Радио

Радио је назив за бежични пренос и детекцију комуникационих сигнала електромагнетних таласа чије су фреквенције ниже од фреквенције видљиве светлости. Радио таласи путују кроз хомогени простор праволинијски, у свим правцима. Уколико постоје диско ...

Раскрсница

Раскрсница је место укрштања два или више путева у друмском саобраћају. Раскрснице могу бити у нивоу и ван нивоа. У ком је раскрсница нивоу зависи од разлике надморске висине путева који се укрштају на месту где се укрштају. Постоји шест врста ра ...

Речни саобраћај

Речни саобраћај је вид воденог саобраћаја који се обавља на пловним рекама. Највећи значај за развој имају реке које предствљају продужетак мора дубоко у копно, ако и оне које протичу кроз густо насељене области. Највећи речни промет имају Дунав, ...

Римска миља

Римска миља је античка мерна јединица за дужину, која се први пут појавила у старом Риму. Римску миљу која је износила 1.479.5 метара, Римљани су први у Европи користили, као јединицу мере за дужину, када су марширали својом војском кроз Европу, ...

Саобраћајна незгода

Саобраћајна незгода је догађај на путу или другом месту отвореном за јавни саобраћај или који је започео на таквом месту, у коме је учествовало најмање једно возило у покрету и у коме је једно или више лица погинуло или повређено или је настала м ...

Саобраћајни ток

Теорија саобраћајног тока је научна дисциплина која се бави изучавањем услова кретања моторних возила у саобраћајним токовима на мрежи друмских саобраћајница. Основни задаци теорије саобраћајног тока су истраживање и дефинисање основних величина ...

Светионик

Светионик је грађевина која се подиже на обалама, острвима, стенама да буде оријентир морским пловилима. Прве светионике су градили Египћани и међу њима је чувени Фарос у Александрији, на ушћу реке Нил. Овај светионик спада међу Седам светских чу ...

Скенер за цело тело

Скенер за цело тело је високософистицирани радиофрекфентни уређај који ствара слику нагог тела скениране особе кроз одећу. Намењен је за безбедносну проверу путника и превентивно откривање скривених предмета испод одеће без физичког уклањања одећ ...

Стадион (мерна јединица)

Стадион, је древна грчка јединица дужине, заснована на дужини типичног спортског стадиона тог времена. Током средњег века и модерног доба ова реч је коришћена и као синоним за furlong, британску и амерички јединицу за растојање.

Тахограф

Тахограф је мјерни инструмент који примарно служи за аутоматско записивање брзине и пређеног пута возила, као и врсте и трајања активности возача. Модерни тахографи тако мјере вријеме вожње за сваког возача, као и вријеме паузе и одмора. Главни р ...

Телевизија

Телевизија је телекомуникацијски систем за емитовање и примање покретних слика и звука са великих даљина. Овај појам се односи на све аспекте телевизијског програма и трансмисије, такође. Телевизија је електронски систем, помоћу кога оптичку слик ...

Тјублес гуме

Тјублес гуме су врста ваздухом пуњених гума код којих не постоји унутрашња, већ само спољашња гума. Користе се на разним врстама возила, и имају разне предности у односу на раније гуме код којих је унутрашња гума неопходна. Услов за монтажу тјубл ...

Toplovod

Toplovod je vrsta cevovoda namenjenog transportu i distribuciji toplotne energije u vidu zagrejane vode od njenog izvora do krajnjih korisnika. Kao izvorište pojavljuje se toplana energana, elektrana, izvor geotermalne energije ili druge vrste en ...

Транспорт опасних материја

Превоз опасних материја регулисан је Уредбом о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају и Законом о производњи и промету опасних материја. Превоз у међународном саобраћају регулисан је међународним прописима: IATA DGR за вазду ...

Transportno inženjerstvo

Transportno inženjerstvo ili transportni inženjering je primena tehnologije i naučnih načela na planiranje, funkcionalni dizajn, rad i upravljanje objektima za bilo koji vid prevoza kako bi se omogućilo sigurno, efikasno, brzo, komforno, prikladn ...

Тротоар

Тротоар или плочник је посебно уређена површина која служи за кретање пешака у саобраћају. Налази се са обе стране неке саобраћајнице, али није нужно. Од улице је одвојен ивичњаком који је на вишем нивоу од коловоза. Први тротоари појавили су се ...

Turistički znak

Turistički znak je saobraćajni znak čija je svrha da usmeri posetioce na turističke destinacije, kao što su istorijske zgrade, turistički regioni, karavani ili kampovi, izletišta, sportski objekti ili muzeji.

Туристички саобраћај

Туристички саобраћај као део туристичке привреде се дефинише као онај део укупног превоза путника који је непосредно везан за транспорт туриста превозним средствима свих саобраћајних грана. Саобраћај је интегрални део туристичке индустрије и тури ...

Cevovod

Cevovod je sistem hijerarjhijski povezanih cevi namenjen transportu i distribuciji materije u tečnom i/ili gasnom stanju do objekata na teritoriji jedne oblasti U zavisnosti od materije koja se transportuje može biti vodovod, toplovod, parovod i ...

EUROCONTROL

Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe je medunarodna organizacija, osnovana 1963. godine, čiji je primarni cilj razvoj neprekinutog, sveevropskog sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem, da bi se region uspešno suočio sa predvid ...

Intermodalni kontejner

Intermodalni kontejner je veliki standardizovani otpremni kontejner, dizajniran i izgraden za intermodalni transport robe, što znači da se ovi kontejneri mogu koristiti u više različitih transportnih modova – od brodova do železnice do kamiona – ...

Pametna saobraćajna svetla

Pametna saobraćajna svetla ili inteligentna saobraćajna svetla su saobraćajni kontrolni sistem koji kombinuje tradicionalna saobaćajna svetla sa nizom senzora i veštačkom inteligencijom da bi inteligentno odredivali putanju vozila i pešaka.

Pretovar

Pretovar je isporuka dobara ili teretnih kontejnera na medudestinaciju, a zatim na još jedno odredište. Moguć razlog za pretovar je promena načina transporta tokom putovanja npr. iz transporta brodom u drumski transport. Drugi razlog je spajanje ...

Špedicija

Špedicija je delatnost koja se bavi otpemanjem i dopremanjem dobara komitenta - nalogodavca. Reč špedicija potiče od latinske reči expedire što u bukvalnom prevodu znači odrešiti, urediti, dok se u praktičnoj primeni prevodi kao otpremiti ili pos ...

Виртуелна библиотека Србије

Виртуелна библиотека Србије или по званичном називу ВБС - Центар за узајамну каталогизацију Републике Србије, српска је државна интернетска база података која са једног места нуди неограничен и бесплатан приступ информацијама у више од 160 библио ...

Дезорганизација

Дезорганизација је привремени или трајни поремећај неког физичког, биолошког, психолошког или социјалног система. У психологији, дезорганизација је стање нарушеног усклађеног, координисаног функционисања одређених менталних структура.

Систем Организације уједињених нација

Систем Организације уједињених нација представља читаву мрежу међународних организација, споразума и конвенција створених од стране Организације уједињених нација. Систем је заснован на пет основних организација раније шест, Старатељски савет Орг ...

Универзална децимална класификација

Универзална децимална класификација је интернационални систем библиотечке класификације. То је вишејезична класификацијска схема за све области људског знања и веома софистицирана алатка за индексирање и претраживање података. УДК је веома флекси ...

COBISS

COBISS организациони је модел који се користи да придружи библиотеке у јединствен библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом. Овај систем има много функција тзв. виртуелне библиотеке. Тренутно је у употреби у Словенији, Босни и ...

Sistemi za preporuku

Sistemi za preporuku su sistemi čiji je glavni zadatak da pruže korisniku informaciju - preporuku o potencijalno zanimljivom predmetu. Popularnost ovih sistema naročito je porasla zadnjih godina povećanjem količine informacija koje nas okružuju, ...

Sistem upravljanja skladištima

Sistem upravanja skladištima je program, kreiran da pomogne skladištu ili distributivnom centru i ljudima koji rade u njima. On olakšava upravljanje u svakodnevnom planiranju, organizovanju osoblja i kontrolisanju raspoloživih resursa da se kreću ...

Софтвер

Софтвер су програми који говоре рачунару како треба да извршава одређене задатке. Софтвер је начин записа алгоритама у облику који је разумљив рачунару. Повезан је са хардвером, који представља компоненте рачунара. Уколико хардвер и софтвер нису ...

Агент (рачунарство)

Агент у рачунарству је програм, или дио софтвера, оспособљен за аутономно, флексибилно, намјенско дјеловање и резоновање, с циљем испуњавања једног, или више задатака. Агенти су дизајнирани тако, да могу да реагују на спољашњи стимул окружења у к ...

База података

База података је колекција података организованих за брзо претраживање и приступ, која заједно са системом за администрацију, организовање и меморисање тих података, чини систем базе података. Из угла корисника, подаци су на неки логички начин по ...

Генератор кључева

Генератор кључева је програм који омогућава бесплатно генерисање кључева за активацију шервер програма. Овакви програми "крекују" друге софтвере. Генератори кључева могу бити направљени од директниг креатора програма, легитимни, или се могу напра ...

Генератор случајног теста

Генератор случајног теста су врста софтвера који се користи у функционалној верификацији микропроцесора. Њихова примарна намена лежи у пружању улазног подстицаја тестирајућих уређаја. У верификационом окружењу симулација / тест клупа, процесни си ...

Датотека са грешком

Датотека са грешком је датотека коју креира оперативни систем, када се уруши апликација и ствара код са изузецима. Датотека са грешком каже, у којем подручју меморије се програм урушио који се користи ради решавања директног узрока рушења. Међути ...

Издавач видео-игре

Издавач видео-игре је компанија која се бави издавањем видео-игара како оних које су развили њени развојни тимови тако и оних које је купила од других развојних тимова. Поједини издавачи се баве и маркетингом као и дистрибуцијом видео-игара до ку ...

Инжењеринг софтвера

Инжењеринг софтвера је поддисциплина рачунарства, настала као потреба за проналажење рјешења све више сложенијих, обимнијих и структурно компликованијих инжењерских задатака, приликом дизајна, имплементације и одржавања софтвера, која често захти ...

Jezgro (operativni sistem)

Jezgro operativnog sistema ili kernel je softver koji upravlja pristupom korisničkih programa računarskoj opremi i softverskim resursima. To podrazumeva dobijanje procesorskog vremena, pristupanje memoriji, čitanje i pisanje po diskovima, poveziv ...

Мапинфо профешонал

Мапинфо профешонал је софтверски систем за мапирање компаније Мапинфо корпорејшн. Мапинфо профешонал омогућава комбиновање и приказ различитих картографских подлога и података из различитих извора у различитим форматима и пројекцијама. Овај софтв ...

Машинско превођење

Машинско превођење, је потпоље рачунарске лингвистике које истражује употребу рачунарског софтвера за превођење текста или говора са једног природног језика на други. На ниском нивоу, МП врши замену речи једног природног језика речима другог. Кор ...

Мрежа за слободан софтвер Србије, Краљево

Мрежа за слободан софтвер Србије – FSN Serbia, Краљево је била непрофитна, невладина организација која је деловала од 2004. до 2011. године. Залагала се за развој, примену и популаризацију слободног софтвера и пројекта ГНУ у Србији. Реализацијом ...

НевГен

НевГен је водећи предвиђач хаплогрупа у свијету. Развише га под окриљем Српског ДНК пројекта и Друштва српских родословаца "Порекло" Ацо Невски и Милоша Ћетковић-Гентула. Програм је конструисан маја 2014. године као десктоп апликација за потребе ...

Norton goust

Norton goust. Prednost mu je što se pomoću njega, u slučaju pada operativnog sistema, stara slika može vratiti u roku od nekoliko minuta. Goust (engl. Ghost je u stvari skraćenica od "General Hardware-Oriented Software Transfer".

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →